Programma 2006 – 2010.

                                                                               (vastgesteld door de algemene vergadering 30 december 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Terug naar de burger.”

 

 

 Inleiding. 

De vereniging Inwoners Belang Groot Valkenburg, nader te nomen IBGV, werd op 25 oktober 1993 opgericht vanuit de twee politieke verenigingen: Inwonersbelang/Lijst Stassen en Partij Groot Valkenburg. Het streven was destijds om met een vertegenwoordiging, namens IBGV lid te zijn van de gemeenteraad, om tegen gewicht te geven aan andere partijen en zich met kracht te kunnen inzetten voor de samenleving, met als hoofddoel het besturen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Een uitgebalanceerde kernenvertegenwoordiging heeft daarbij voorop gestaan. 

IBGV-leden willen geen partijendemocratie maar een kiezersdemocratie. Het kan niet zo zijn dat de gekozen leden de dienst willen of kunnen uitmaken; dit zijn ons inziens de kiezers. Inwoners kunnen ons, maar vooral ook de gekozen IBGV-leden, aanspreken op hun daden of niet correct handelen. IBGV luistert naar uw stem en uw mening. In onze werkwijze staat de manier van waarop we elkaar en elkaars problemen omgaan voorop. Dat open oog en oor voor elkaar, bepaalt onze standpunten en visies. Ook voor IBGV-ers gelden de centrale waarden die voor elke partij gelden, namelijk die van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 

Het streven van IBGV is op basis van een evenwichtige kernvertegenwoordiging de belangen van alle kernen te behartigen. Uit de kandidatenlijstsamenstelling kunt u zien dat wij er wederom in geslaagd zijn om een evenwichtige spreiding over alle (dorps)-kernen van de gemeente Valkenburg aan de Geul te realiseren. Hierdoor bereiken ons de geluiden uit de diverse kernen en trachten wij hier gehoor aan te geven. IBGV heeft steeds met voorkeursstemmen gewerkt, hierdoor komt de stem die u geeft op een betreffende kandidaat te goede aan zijn of haar totaal. Volgens ons is dit de meest zuivere vorm van democratie en eerlijkheid naar de kiezers toe.

Na 7 maart 2006 staat IBGV -rekening houdende met de verkiezingsuitslag- open voor samenwerking met elke andere politieke groepering. Of het zover ook komt hang af van de bereidheid van de andere partijen om mee te werken aan het verwezenlijken van voor ons erg belangrijke zaken zoals verwoord in het nu voorliggende programma 2006-1010. 

IBGV wil voor de komende periode 2006-2010, minder plannen maken en méér doen voor haar burgers. “Terug naar de burger” is een kreet die hierbij goed van toepassing is. Minder grootschalige plannen meer praktijkgerichte oplossingen. Dit betekent concreet dat het gebruik van de bestaande heffingen en belastingen direct ingezet dienen te worden ter optimalisering van de kwaliteit van de leefomgeving. In stand houden van de directe leefomgeving, zoals straatmeubilair en het onderhoud van de openbare ruimte en beter inspelen op de behoefte en signalen vanuit de samenleving.

De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door het gemeentelijke apparaat toegankelijker te maken, verder dient er een open oor te zijn voor signalen van bewoners en/of dorpsraden. 

Door de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en communicatie beter te benutten moet het voor de burgers makkelijker worden om met de gemeente te communiceren. IBGV wil alle mogelijkheden tot open communicatie over en weer benutten. Waarbij informatie via de Stadhuispagina, internetmogelijkheden en lokale omroepfaciliteiten dient te worden ingezet. 

Financiën, subsidies en belastingen. 

Een verantwoord en financieel gezond beleid zal de basis moeten zijn voor het beleid in de komende jaren. Sobere en efficiënte besteding van de middelen dient voorop te staan. Er dient een einde te komen aan de verhoging van parkeer- en ozb-tarieven, uitgezonderd de inflatiecorrectie. Projecten die een wankele financiële onderbouwing hebben en teveel leunen op wishfull-thinking dienen tot het verleden te horen. Voor de komende jaren zal het meer dan ooit noodzakelijk zijn om de kosten van investeringen bij voortduring goed in de gaten te houden en alert te reageren op bepaalde ontwikkelingen die om bijstelling vragen. Meerjarenprognoses en meerjarenplannen zijn hierbij noodzakelijk en door IBGV steeds bepleit. We moeten verkomen dat generaties na ons opgezadeld worden met een financiële erfenis. 

Waakzaamheid blijft geboden voor het binnenhalen van subsidies en uitkeringen van de hogere overheid. Meer en meer zal gekeken moeten worden op de mogelijkheden van externe partners en subsidies. Het belastingniveau dient aanvaardbaar te blijven, terwijl de gemeente zelf in tijden van bezuinigingen en minder bestedingskracht bij de bevolking, de nodige soberheid dient te betrachten. Ook hierbij zal de ambtelijke organisatie goed tegen het  licht worden gehouden.

Er dienen voldoende geldmiddelen beschikbaar te zijn voor goede en verantwoorde subsidies voor het door ons gewaardeerde verenigingsleven. Bezuinigingen op dit gebied zijn voor IBGV niet aanvaardbaar. Het verenigingsleven is de motor waar onze kernen op draaien en zorgen voor de onderlinge cohesie. 

Economische aangelegenheden. 

Voor het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid is een bloeiende bedrijvigheid een eerste vereiste. De gemeente Valkenburg aan de Geul dient hiertoe een zogenaamd voorwaardenscheppend beleid te voeren, hetgeen aansluit aan c.q. uitnodigt tot het opstarten van activiteiten door ondernemers en inwoners. De functie van de overheid zal voornamelijk gezien moeten worden als faciliterend en ondersteunend en niet als uitvoerend en risicodragend. 

Het toerisme is voor onze gemeente nog steeds een der voornaamste bronnen van inkomsten, en dient weloverwogen en doelgericht te worden beheerd en begeleid. Momenteel is in onderzoek welke voorwaarden noodzakelijk zijn om een hotel/ pension in de toekomst rendabel te laten zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen voor ons bepalend zijn hoe we verder moeten met niet-rendabele accommodaties. Eventuele bestemmingswijziging naar woningbouw is voor ons acceptabel. Hierbij willen wij wel opmerken dat het belang van de inwoners, die op een andere wijze in hun onderhoud moeten voorzien, niet uit het oog mag worden verloren. Er moet gezocht worden naar een goede balans tussen de lusten en de lasten van het toerisme. 

De rijkdom van de natuur en culturele waarden in en rondom Valkenburg aan de Geul is van het allergrootste belang en dient met het streekeigene in stand te worden gehouden. Het is dan ook van groot belang om onze natuurlijke omgeving te zien als een van de “economische” randvoorwaarden waar het toerisme op teert. Behoud en verbetering van ons cultuur erfgoed is dan ook van groot belang. IBGV is dan ook voorstander om te bekijken hoe een betere invulling aan de term “Valkenburg Vestingstad” kan worden gegeven. De ruïne, stadswallen, Berkelpoort en Grendelpoort zijn unieke onderdelen van ons middeleeuws verleden en dat is iets waar we voorzichtig mee om dienen te gaan.  Wij zijn er van overtuigd dat opwaardering hiervan een toeristische impuls kan betekenen. In dit verband willen wij hier onze bijzondere waardering en stimulering uitspreken voor al diegenen die zich voor dit behoud inzetten.    

Ten aanzien van de agrarische sector wil IBGV aangeven dat er soepeler gekeken dient te worden bij een eventuele ombouw van agrarische bestemming van een gebouw naar woonbestemming. Hierbij dienen ook de mogelijkheden onderzocht te worden van bedrijfsverplaatsingen/bedrijfsbeëindigingen dan wel herschikking van agrarische opstallen voor andere doeleinden. 

Samenwerking 

Steeds meer mensen wonen, werken, doen boodschappen, maken gebruik van voorzieningen en besteden hun vrije tijd in meer dan een gemeente. De rol en betekenis van grenzen in het maatschappelijk verkeer boet, anders gezegd aan belang in. Door toegenomen mobiliteit zijn fysieke afstanden en grenzen steeds meer relatieve begrippen geworden. Maatschappelijke, sociaal-economische en bestuurlijke activiteiten laten zich steeds minder binnen de bestaande bestuurlijke en administratieve grenzen organiseren. Op gemeentelijk niveau hebben vraagstukken steeds meer een bovenlokaal , grensoverschrijdend karakter. Het gemeentebestuur kan in veel gevallen niet meer volstaan met het regelen van de “eigen huishouding”.In toenemende mate dient men rekening te houden met de effecten van het beleid voor omliggende gemeenten. Dat vraagt om bovenlokaal niveau om overleg, coördinatie, afstemming en samenwerking die meer verplichtend is in temen van afspraken en prestaties. IBGV is voor de korte termijn voorstander van een “verplichtende” samenwerking binnen het heuvelland. Dit om een vuist te kunnen maken tegen de omliggende stadagglomeraties Parkstad, Maastricht en in mindere mate Sittard-Geleen. 

Gemeentelijke herindeling. 

In de afgelopen jaren heeft een forse opschaling van gemeenten plaatsgevonden; et aantal gemeenten is in het afgelopen decennium drastisch teruggelopen. Aanpassing van gemeentegrenzen, opheffing en samenvoeging was soms nodig omdat de afzonderlijke gemeente bestuurlijk en ambtelijk niet meer in staat om het uitgebreide takenpakket adequaat te kunnen voeren. In enkele gevallen werd het initiatief door gemeenten zelf genomen. Daarnaast spelen andere factoren. Politieke motieven op het niveau van rijksoverheid, financiële en ruimtelijke argumenten over stadprovincie of herindeling hebben een belangrijke rol gespeeld. Niet het denken in termen van groei, niet de discussie over modellen, niet de schaal, niet de financiën, maar mensen en met name de leefbaarheid van gemeenschappen vormen een invalshoek waaruit IBGV het vraagstuk van bestuurlijke organisatie benadert. Voor wat betreft het financiële aspectmoet overigens opgemerkt worden dat meer inwoners niet per definitie per inwoner meer geld oplevert.  IBGV is tegen een technocratische benadering van de schaal van de gemeenten en tegen het tot doel verheffen van het middel van herindeling en/of samenwerking. Als herindeling aan de orde komt dient de besluitvorming gebaseerd te zijn op de mening van de bevolking. 

Werkgelegenheid/sociale voorzieningen. 

De gemeente dient actief te zijn in het stimuleren van werkgelegenheidinitiatieven welke zich niet alleen beperken tot bijstandgerechtigden. Arbeidsmarktbeleid dient gevoerd te worden in de breedste zin van het woord. Iedere burger moet de mogelijkheid hebben in zijn/haar eigen onderhoud en dat van een eventueel gezin te voorzien. In dit verband staat IBGV een meervoudige aanpak van de werkgelegenheid -werkeloosheidsproblematiek voor.

Daarbij denken wij aan:

-Het aantrekken/bevorderen van werkgelegenheid door het scheppen van een goed vestiging-/bedrijfsklimaat;

-Het optimaal benutten van de door de landelijke overheid geboden mogelijkheden om langdurig werklozen en moeilijk plaatsbaren weer aan de slag te krijgen, bijvoorbeeld middels de WiW en regelmatig en gestructureerd overleg met en tussen de werkscheppende instellingen;

-Blijvende aandacht voor seizoensverlenging en daarmee verband houdende activiteiten;

-Meer mogelijkheden voor werklozen om zich te bekwamen in alle facetten van de toeristenindustrie.

Pas wanneer er echt geen andere mogelijkheden voor een burger zijn, dienen op de persoon en diens situatie af te stemmen sociale voorzieningen te worden aangesproken. 

Sociaal isolement en armoede. 

De inkomensverschillen tussen de mensen met en hoog en een laag inkomen zijn toegenomen. Ook Valkenburg aan de Geul heeft met de problematiek van verborgen armoede te maken. Bij armoedebeleid gaat het om maatschappelijke participatie en bestrijding van sociaal isolement. De gemeente heeft een taak mensen aan werk te helpen, maar het is een illusie te denken dat we iedereen aan werk kunnen helpen. IBGV vindt daarom dat de Rijksoverheid maar ook de gemeente bij armoedebeleid aandacht moeten hebben voor de armoedeval die optreedt als mensen aan het werk gaan. Tegelijkertijd is IBGV zich ervan bewust dat voor sommige mensen de weg naar werk definitief afgesloten is. Voor hen is een goed armoedebeleid een levensnoodzaak waarbij de recent vastgestelde convenant “een agenda voor de toekomst” een goede leidraad kan zijn. Op basis van eerder geformuleerde principes kiest IBGV daarom voor beleid gericht op die mensen die (soms tijdelijk) geen uitzicht meer hebben op werk vanwege medisch en/of sociale redenen. De gemeente zoekt niet alleen naar oplossingen voor armoede , maar gaat tevens het gesprek aan met het maatschappelijk middenveld. Zo komen overheid en samenleving tot een lokaal programma gericht op het bestrijden van armoede bij mensen met een minimum inkomen zonder uitzicht op werk. 

IBGV is voorstander van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (het gebruikersdeel van de OZB en de afvalstoffenheffing of de reinigingrechten) voor mensen met een inkomen op of rond het niveau van bijstandsuitkering. Voor kwijtschelding komen alle belastingschulden in aanmerking die niet of nauwelijks in staat zijn om een gemeentelijke belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.  Het toekennen van de kwijtschelding vindt plaats op basis van de wettelijke verplichte vaststelling van ieders betalingscapaciteit. IBGV pleit dan ook voor een kwijtschelding van de OZB en de afvalstoffenheffing voor mensen met een minimuminkomen en maximaal vrij te laten vermogen. 

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. 

Het behoud van levensvatbare en leefbare kernen blijft naar onze overtuiging noodzakelijk. Hiervoor is het nodig dat er voortdurend aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen en desgewenst tijdig bijstellen van uitbreiding- en bestemmingsplannen. Daarbij moeten landschappelijke en karakteristieke waarden in acht genomen worden. De inwoners moeten bij de uiteindelijke uitwerking van plannen hun inbreng kunnen hebben. Aanpassing aan de plaatselijke situatie kan gewenst zijn. Natuurgebieden verdienen extra bescherming en de uitoefening van het agrarisch bedrijf moet tot zijn recht kunnen komen. IBGV zal zich sterk maken voor meer woningbouw dient aansluit op de behoefte vanuit een kern.  Hierbij zal elke kern zijn specifieke wensen en behoeften hebben. Voor de kleine kernen zal met name de aandacht uit dienen te gaan naar woningbouw voor starters en senioren. De woningbouw van senioren dient indien mogelijk uitgevoerd te worden in combinatie met zorg een andere aanverwante diensten.  In eerste instantie moet gekeken worden naar eventuele inbreidingslocaties. Indien deze niet voorhanden zijn zal uitbreiding eventueel buiten de contouren bekeken moeten worden en besproken met de provinciale overheid. IBGV is van mening dat de dorpen niet op slot mogen. De betrokken gemeente moeten de mogelijkheid krijgen om nieuwe woningen te bouwen. Hierbij gaat het niet ongebreidelde uitbreidingen maar om beperkte nieuwbouw in overeenstemming met het karakter van het gebied. Indien eventuele juridische onteigeningsprocedures gevolgd moeten worden zal IBGV die in het belang van de gemeenschap niet uit de weg gaan. Hiertoe zal binnen de ambtelijke organisatie een cultuurveranderingmoeten plaats vinden. IBGV is voorstander van een actiever grondbeleid om hiermee de sturing zelf ter hand te nemen. Stilstand is in dit geval een langzame maar structurele weg naar een kern waar de levensvatbaarheid uit weg zal vloeien. Uitgangspunten van een adequaat volkshuisvestingsbeleid dienen ons inziens dusdanig te zijn, dat de inwoners in hun eigen omgeving de beschikking kunnen krijgen over een woning naar behoefte en draagkracht. Dit geldt dus ook voor de kleinere kernen, betreffende de particuliere- alsook de sociale woningbouw.

Hierbij zien wij als belangrijk streefpunt een evenwichtige leeftijdsopbouw, hetgeen bijzonder waardevol is voor het hele maatschappelijke gebeuren en het voorzieningenpeil in een woon- en leefgemeenschap. 

Voorzieningenpakket. 

Voor de leefbaarheid van de kernen is het noodzakelijk dat er een bepaald verzorgingsniveau aanwezig is. Wij denken hierbij o.a. aan voorzieningen ten behoeve van onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en recreatie. In dit kader denken wij ook, waar nodig aan de buurtbus, bibliobus, rijdend postkantoor, winkels, thuiszorg, maatschappelijk werk e.d. waarbij eveneens getracht dient te worden het realiseren van de één-loket functie middels het houden van spreekuur door de dienstverlenende instanties. Hierbij zal de functie van de diverse gemeenschapshuizen verder opgewaardeerd te worden en de spil hierin worden. 

Seniorenbeleid. 

Uitgangspunt bij het te voeren senioren- en bejaardenbeleid moet ons inziens nog steeds zijn, dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig aan het maatschappelijk leven kunnen blijven deelnemen. Vanuit dit oogpunt bekeken zijn wij van mening dat er de volgende keuzemogelijkheden dienen te zijn:

Ø                   Er moeten voldoende bejaardenwoningen beschikbaar zijn, centraal gelegen in de verschillende woonwijken van de kernen. Met het oog op de toenemende vergrijzing, zal de gemeente een actievere rol hierin moeten nemen.

Ø                   Er moeten voor de op bejaardenhuizen aangewezen ouderen mogelijkheden gecreëerd worden voor enerzijds bejaarden die nog zelfstandig hun huishouding willen en kunnen voeren en anderzijds bejaarden die aangewezen zijn op hulp en verzorging van anderen. 

In dit kader stemt het ons tot tevredenheid, dat in de afgelopen periode nieuwe bejaardentehuizen in de grootste kernen Valkenburg, Berg en deels nabij Huize Vroenhof te Houthem, gerealiseerd zijn. Daarnaast zal op de locatie van het bedrijf Frissen en Houthem St.Gerlach een woonzorgvoorziening komen. Vergelijkbare plannen staan op stapel bij Boslust in Broekhem-Noord. Tevens zal in Schin op Geul uitbreiding komen van het aantal seniorenwoningen. Wel zal dit aantal waarschijnlijk te gering zijn waardoor actief verder gezocht moet worden om een betere invulling aan de behoefte te kunnen geven.

Instandhouding en zo nodig uitbreiding van mogelijkheden en verdere noodzakelijke voorzieningen voor o.a. bejaardensoos, meer bewegen voor ouderen,  bejaarden- zwemmen enz. staan wij als IBGV voor. 

Voorzieningen op cultureel, sport, recreaties en sociaal gebied in onze gemeente moeten ook door de ouderen kunnen worden benut. Verkeersvoorzieningen, beveiligde oversteekplaatsen op belangrijke punten, goede busverbindingen dan wel een vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), blijven onze aandacht houden. 

Duidelijke voorlichting naar bejaarden toe met betrekking tot voor hun van belang zijnde wettelijke voorzieningen en andere van belang zijnde informatie blijven eveneens voor ons een aandachtspunt. Ter ondersteuning van de beroepsmatige hulpverlening dienen vrijwilligerscentrales aangemoedigd en gesubsidieerd te worden, teneinde een zo breed mogelijk dienstenpakket ten behoeve van bejaarden te verkrijgen.  

De inspraakmogelijkheden en het aanreiken van beleidsbijstellingen door de senioren en bejaarden bij alle facetten van het te voeren ouderenbeleid dienen te worden gewaarborgd. Samenvattend kan men zeggen dat het oud zijn of ouder worden onverbrekelijk deel uitmaakt van de samenleving. De bejaardenzorg dient in goede banen te worden geleid en daarbij heeft elke leeftijdsgroep zijn taak en verantwoordelijkheid. 

Jeugd- en jongerenbeleid. 

Het jeugd- en jongerenbeleid verdient ruime aandacht van de gemeentelijke overheid. Via een nieuw in het leven te roepen jeugdraad binnen onze gemeente kunnen garanties worden geschapen voor het betrekken van jeugdigen, jongeren en hun leid(st)ers bij het ontwikkelen van een jeugd- en jongerenbeleid. IBGV is van mening dat van gemeentewege deze beleidsontwikkeling de voortdurende aandacht moet hebben en dat de betrokkenheid van de jeugdigen en jongeren bij het scheppen van gunstiger voorwaarden voor hun eigen ontwikkelingsproces moet worden gestimuleerd. 

Voor de kleinere onder ons denken wij met name aan voldoende speelgelegenheid vlakbij de woonbuurt waarbij plaats, inrichting en toezicht in samenwerking en overleg met de ouders/buurtcomités dienen te worden bepaald. Ook voor de allerkleinsten in onze samenleving dienen we goede en veilige voorzieningen te realiseren. Voor het voortbestaan van de peuterspeelzalen in onze woonkernen dient van gemeentewege de onontbeerlijke steun geleverd te worden ten aanzien van o.a. gesubsidieerde deskundige leiding, voldoende en geschikt spelmateriaal en een optimale huisvesting. 

Voor ontspanning en vorming van de jeugd zijn bibliotheekvoorzieningen en de bestaande verenigingscultuur binnen onze gemeente van groot belang. Stimulering van het bibliotheekgebruik en actieve deelname aan verenigingsaktiviteiten dient ons inziens van overheidswege meer aandacht te krijgen. 

De opgroeiende jeugd dient de beschikking te hebben over voldoende ontspanningsmogelijkheden. In goed overleg tussen de gemeente, verenigingsleven, particulier initiatief, de jeugdraad en de jongeren zelf dient hieraan gestalte te worden gegeven. Immers, goede vormen van vrijetijdsbesteding leveren een wezenlijke bijdrage tot het goed opvangen en verantwoord bezighouden van de jeugd.

Veiligheid en handhaving. 

Een veilige nette leefomgeving is een van de belangrijkste voorwaarden voor een leefbare samenleving. Met het project handhaving is een goede aanzet gegeven tot een leefbare samenleving. Dit project dient in de toekomst goed gevolgd en geëvalueerd te worden. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat  inzet van het projectteam echter steeds bijgestuurd zal moeten worden. Flexibiliteit is dan ook van groot belang. Dit is ook van toepassing op de inzet van politie in onze gemeente. In het zomerseizoen zal de inzet anders dienen te zijn dan in de rustigere periode. Een veilige samenleving is echter iets wat we alleen samen kunnen bereiken. Ook toezicht van de plaatselijke horeca kan bijdragen aan groter veiligheidsgevoel. Daarnaast is ook een actieve houding van onze burgers in nodig. Zij dienen vaker op  verantwoorde manier op te treden bij onmaatschappelijk gedrag van medeburgers. Door dit te belonen kan de gemeente dergelijk gedrag stimuleren.  

Gehandicapten en mindervaliden. 

Gehandicapten en hulpbehoevenden willen terecht als volwaardige medeburgers in onze samenleving worden gezien. Hiervoor zijn aparte voorzieningen nodig welke hun gelijke kansen bieden. Verder dienen naar behoefte aangepaste woningen voor gehandicapten te worden gerealiseerd, dit ter bevordering van hun zelfstandigheid. In vroegtijdig stadium dient er overleg te zijn met de betreffende belanggroepen om ook aan hun wensen te kunnen voldoen. Eveneens dient met deze categorie rekening gehouden te worden op het gebied van sport, recreatie, onderwijs. 

Cultuur, recreatie, sport. 

Het cultuurbeleid dient tot doel te hebben de mensen te helpen bij hun vorming en persoonlijke ontplooiing. Bovendien moet dit beleid gericht zijn op bevordering van de intermenselijke verhoudingen. Voor een goed functionerende samenleving, waarin eenieder zich op zijn gemak kan voelen, behoren culturele- en recreatieve ontspanningsmogelijkheden, (zowel in actieve als passieve zin), voor iedereen bereikbaar te zijn. 

Vanwege de toenemende vrije tijd moet ook aan ontspanning veel waarde worden toegekend. Op dit gebied is voor elke gemeente een stimulerende taak weggelegd, waarbij het particuliere initiatief nauw betrokken dient te worden. Valkenburg aan de Geul als centrumgemeente in Zuid Limburg, heeft hierbij volgens IBGV wel een heel bijzondere functie. Naast de zorg om voor de eigen inwoners voldoende culturele waarden te behouden en te scheppen, dient tevens ten behoeve het toerisme, het cultuurpatroon een belangrijke gemeentelijke activiteit te zijn.

Hierbij denken wij met name aan het benutten van het bezit aan monumentale rijkdommen (zoals ruïne, grotten en rotswoning, kastelen, boerderijen, waterputten, vakwerk- en mergelgebouwen, kerken en andere markante bouwsels) en het in stand houden van folklore en cultuur via: muziek- en zanggezelschappen, schutterijen, carnavalsverenigingen, toneelverenigingen, volksdansgroepen, dialectverenigingen ed. Voor recreatiemogelijkheden ten behoeve van de eigen bevolking denken wij aan:

-Goed onderhouden bos- en wandelpaden in rustige natuurgebieden

-Het weren van doorgaand verkeer op landwegen en uit bosgebieden

-Realisering en instandhouding van multifunctionele voorzieningen per kern ten behoeve van de cultuur-, recreatie- en sportbeoefening. 

Een goed sportbeleid dient gericht te zijn op een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de mens. Sportverenigingen moeten dan ook steeds op de steun van de gemeentelijke overheid kunnen rekenen. De sportraad kan hierbij een belangrijke schakelfunctie vervullen. Zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde vrije recreatieve sportbeoefening verdient hierbij de aandacht. In de visie van IBGV blijft elke kern van de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikken over goede sportaccommodaties. Binnen de kern Valkenburg zou er wat ons betreft gekeken moeten worden naar een multifunctionele accommodatie waar alle buitensporten (voetbal, tennis, hockey) terecht kunnen. Het voor de sportbeoefenaar betaalbaar houden van zijn sport dient gestalte te krijgen in een goede en hierop afgestemde subsidieregeling, hetgeen eveneens geldt voor culturele- en welzijnsactiviteiten. 

Verkeer, mobiliteit. 

Verkeer en mobiliteit wordt een heel belangrijk item voor de komende periode. Toenemend autogebruik en grotere mobiliteit stelt andere eisen aan onze infrastructuur en stads/dorpsinrichting. Om dit voor de toekomst in betere banen te kunnen leiden zou een eventuele lightrail een zeer goede en waardevolle toevoeging kunnen zijn. Tevens zou de realisering van de afrit Beekstraat een goede verlichting van de verkeersdruk op Valkenburg-centrum kunnen betekenen. IBGV heeft hier reeds jarenlang voor gepleit. Wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied dan ook zeer nauwgezet volgen. 

Realisering van onze doelstellingen. 

Om onze doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen realiseren, is het belangrijk dat onze lijst Inwoners Belang Groot Valkenburg bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk de steun van haar inwoners krijgt. De mate van die steun zal uiteindelijk medebepalend zijn voor de inbreng van onze partij IBGV in het te voeren beleid van onze gemeente Valkenburg aan de Geul. 

ooooooo