Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.             Organisatie.

De politieke vereniging Inwonersbelang Groot Valkenburg kent:

-         een algemene ledenvergadering;

-         een bestuur, bestaande uit een algemeen en een dagelijks bestuur;

-         een fractie;

-         een steunfractie;

-         een of meerdere werkgroepen (commissies).

Artikel 2.            Algemene ledenvergadering.

1.             De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van IBGV;

2.             De algemene ledenvergadering bestaat uit actieve, ondersteunende en ere-leden;

3.             De algemene ledenvergadering komt tenminste halfjaarlijks bijeen;

4.             De algemene ledenvergadering kiest het bestuur.

Artikel 3.            Bestuur.

1.      De bestuursleden krijgen vanuit het bestuur taken toebedeeld volgens een duidelijke taakomschrijving;

2.      Het bestuur stelt werkgroepen (commissies) in en heft deze op;

3.      Het bestuur draagt zorg voor het tijdig instellen van een verkiezingscampagnecommissie en stelt daartoe een budget vast. De algemene ledenvergadering stelt de verdeling van de kosten vast.

Artikel 4.            Kernen.

1.      De gemeente Valkenburg aan de Geul bestaat uit kernen;

2.      Deze kernen luiden:

-         Berg en Terblijt en Vilt,

-         Houthem-St. Gerlach en Geulhem;

-         Broekhem noord, Broekhem zuid en Strabeek;

-         Valkenburg, Hekerbeek en Emmaberg;

-         Schin op Geul, Oud Valkenburg, Walem en Schoonbron;

-         Sibbe-Ijzeren;

3.      Het bestuur benoemt voor elk district een vaste contactpersoon (meldpunt).

Artikel 5.            Belangenbehartiging kernen.

1.      De belangenbehartiging van de kern gebeurt door:

            -raadsleden,

            -raadscommissieleden,

            -steunfractieleden,

            -bestuursleden,

volgens een door het bestuur op te stellen werkschema.

2.      Deze belangenbehartiging omvat tenminste:

            -voeling (onder)houden met onder andere belangenorganisaties, burgers, cliŽntenorganisaties en platforms;

            -bezoek aan de dorpsraadvergadering.

3.      Om de belangenbehartiging te verwezenlijken vergadert de fractie in de regel afwisselend per kern. Aan deze periodieke vergaderingen wordt, voor zover gewenst, speektijd voor de burgers ingelast.

4.      Bij voornoemde vergaderingen worden de raadsleden en raadscommissieleden zo veel mogelijk geacht aanwezig te zijn.

Artikel 6.           Raadsfractie.

1.      De fractie bestaat uit de gekozen leden van de raad.

2.      De fractie wordt bijgestaan door een steunfractie en werkgroepen (commissies). De fractie is politiek verantwoordelijk. De fractievoorzitter is politiek eindverantwoordelijk.

3.      De fractievoorzitter draagt verantwoording af aan het bestuur inzake het gevoerde politieke beleid.

4.      De raadsfractie vergadert zo vaak als de fractieleden dit nodig achten.

5.      De fractie benoemt, indien wenselijk, een fractiesecretaris.

Artikel 7.            Steunfractievergadering.

1.             De steunfractie vergadert periodiek, met dien verstande dat zij rekening houdt met het stramien van de vooraf vastgestelde commissie- en raadsvergaderingen.

2.             De fractievoorzitter is voorzitter van deze vergadering en benoemt in overleg met de steunfractie een secretaris.

3.             Tijdens de fractievergadering gelden als vaste agendapunten:

            -voorbereiding raadscommissievergadering;

            -voorbereiding raadsvergadering;

            -rapportage vaste contactpersonen (meldpunten) van de kernen en bepalen welke actie(s) moet(en) worden              ondernomen.

4.             Tijdens de steunfractievergadering wordt in overleg tussen fractie en raadscommissieleden een gezamenlijke lijn uitgestippeld die in commissieverband dan wel tijdens de  reguliere raadsvergadering wordt ingebracht.

5.             Elk fractielid of raadscommissielid kan na voorafgaand overleg bij zwaarwegende belangen of principiŽle overwegingen een afwijkend stanspunt op persoonlijke titel naar voren  brengen.

6.             Bij een actueel en/of politiek belangrijk onderwerp wordt de fractievoorzitter via de contactpersoon (meldpunt) ingeschakeld. De fractievoorzitter bepaald alsdan welke actie ondernomen wordt. Eventueel kan de pers hierbij worden ingeschakeld.

7.             Het actueel en/of politiek belangrijk onderwerp wordt de fractievoorzitter tevens aan de bestuurssecretaris medegedeeld.

Artikel 8.            Overleg fractie en bestuur.

1.             Het bestuur overlegt regelmatig met de fractie.

2.             Het bestuur kan de leden van de fractie uitnodigen voor een tussentijds gesprek over het gevoerde beleid of het ingebrachte standpunt.

3.             De fractie bepaald in overleg met het bestuur de politieke en beleidsmatige koers van IBGV. De algemene ledenvergadering heeft het recht om de fractie en het bestuur hierover ter verantwoording te roepen.

Artikel 9.            FinanciŽn.

1.             Het bestuur is vrij om in het belang van de vereniging de financiŽn te beheren en daartoe beleid te voeren en besluiten te nemen.

2.             Het bestuur blijft hierbij verantwoordelijk volgens de regels van wet en statuten.

Artikel 10.            Uitleg Huishoudelijk Reglement.

Daar waar het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 11.            Wijziging Huishoudelijk Reglement.

1.             Het huishoudelijk reglement kan in een algemene ledenvergadering worden gewijzigd.

Artikel 17, derde lid van de Statuten is van overeenkomstige toepassing.

2.             Elk lid heeft het recht om minimaal vijf dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering een verzoek tot wijziging bij het Dagelijks Bestuur in te dienen.

3.             Het bestuur brengt het verzoek ter sprake tijdens de algemene ledenvergadering.

Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering

van 21 maart 2003.