Doel(in)stelling Inwonersbelang Groot Valkenburg (ibgv)


 

Ibgv is een plaatselijke politieke groepering die al ruim 40 jaar actief is en haar eigen plaats in het politieke leven van Valkenburg aan de Geul heeft weten te veroveren. 
De insteek, is het verbeteren van de openbaarheid en transparantheid van de lokale politiek.
Een grote dosis aan inzet voor de gemeenschap is hierbij kenmerkend. 
Weldoordacht en rustig optreden zijn typische karaktertrekken.Geen grootspraak en gebruik van zware harde taal om de krantenkoppen te halen, maar een verantwoord optreden in het belang van de totale gemeenschap staan in het politieke doen en laten bij de vereniging en haar afgevaardigden voorop!
Als gevolg van groeiende individualisering en toenemende mondigheid, identificeren burgers zich
steeds minder met landelijke politieke partijen en meer met groeperingen die een 
gemeenschappelijk belang behartigen.
Het is voor de burger van groot belang dat de beleidsvrijheid van de lokale overheid zo groot mogelijk is en de afhankelijkheid van andere overheden zo klein mogelijk. 
Zo is er meer kans op een effectiever lokaal beleid met een duidelijker zicht voor de burger 
voor de inspanningen van het gemeentebestuur.
Het zijn met name de lokale partijen die de meeste speelruimte hebben 
om een op de lokale situatie passend beleid te ontwikkelen.
Dat lokale lijsten gewaardeerd worden en vertrouwen uitstralen, mag wel blijken uit 
de verkiezingsresultaten van de afgelopen decennia. 
Ook het groeiende
ledenaantal van Inwonersbelang Groot Valkenburg (ibgv) als lokale partij 
in Valkenburg aan de Geul geeft aan dat de inwoners van deze gemeente vertrouwen hebben 
in de werkwijze opvattingen die ibgv vanuit de optiek 
“politiek dicht bij de mensen” op lokaal niveau nastreeft.

Doelstellingen van Inwonersbelang Groot Valkenburg in kort bestek: 

1.      behartiging van de algemene en collectieve belangen van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

2.      behartiging van individuele belangen van de inwoners van Valkenburg aan de Geul, voorzover
  
niet strijdig met de onder sub.1. vermelde belangen;

3.      bevordering van regionale belangen, voor zover inpasbaar met het gemeentelijk belang in de
  ruimste zin van het woord;

4.      bevordering van de doelmatigheid en openheid van het bestuur van de gemeente en regionale
 
samenwerkingsverbanden;

5.      bevordering van de dienstbaarheid van het bestuur en het ambtelijk apparaat van de gemeente
  aan de inwoners. 

(voor een uitgebreidere toelichting zie onderdeel AKTUEEL op deze site.)