Algemene beschouwing 2006

Inleiding.  

Voorzitter.  

Bij de behandeling van het coalitie akkoord gaf ik al aan dat wij niet echt overtuigd waren van de uitgangs- en standpunten van deze “nieuwe coalitie” en het voorliggende akkoord zeker niet geruststellend was in het perspectief van de verdere ontwikkeling van onze totale gemeente op sociaal/economisch, financieel en toeristisch/recreatieve gebied.
Deze uitlatingen moet ik terugnemen vanwege het feit dat het beleid grotendeels ongewijzigd wordt voortgezet. Sterker nog u gaat op het gebied van bijvoorbeeld sociale zaken projecten ontwikkelen die ruim twee jaar functioneel – of al geruimere tijd in voorbereiding zijn. Chapeau!
 
De uitwerking van het coalitie akkoord “het kan anders, het moet beter” in het nu voorliggende collegeprogramma 2006-2010 moet toch menig kiezer teleur stellen.
De in de aanloop met zoveel bombarie aangekondigde vernieuwing en verandering, intensivering onderhoud openbare ruimte, een nog ruimhartiger sociaal beleid door de coalitiepartners
SP, AB en Transperant blijkt nu toch het gebrul van een leeuw zonder tanden, welke in het Algemeen Belang veroordeeld is tot het verorberen van kleurloze, overrijpe tomaten.  Nadat we afgelopen jaar al moesten constateren dat de begroting niet tot vrolijkheid stemde, is dit nu wederom het geval. Ondanks de inkomstenverhoging ten opzichte van voorgaande jaren, wordt onze gemeente wederom geconfronteerd met zwaar weer.
Zeker als men de risicoparagraaf, de taakstellingen, de incidenteel doorgevoerde bezuinigingen en niet in mindere mate de financiële ontwikkelrisico’s van de opgevoerde projecten in het meerjarenperspectief, in ogenschouw neemt.  Het afgelopen jaar hebben wij ook aangegeven dat van de plannen in het coalitieakkoord 2002-2006 “Terug naar de burger” als gevolg van vooral structurele bezuinigingen door het Rijk slechts een beperkte invulling gegeven kon worden.

Vele bezuinigingsoperaties zijn doorgevoerd en wij zijn van oordeel dat verdere achteruitgang van de kwaliteit van het voorzieningenpeil en van de dienstverlening absoluut niet verantwoord is.  Daarnaast dient op lokaal niveau ervoor gewaakt te worden dat het doorschuiven van projecten en beleidsvoornemens geen structurele vormen gaat aannemen!
Natuurlijk moet men elke keuze zorgvuldig afwegen, maar het mag niet zo zijn dat sommige keuzen te lang "bevroren of doorgeschoven worden", zodat de uiteindelijke oplossing een veelvoud aan energie en financiële middelen van de oorspronkelijke en meest voor de hand liggende oplossing gaat kosten.
Kijken we naar de nu voorliggende begroting dan kunnen we stellen dat het op hoofdlijnen gevoerde beleid van de afgelopen raadsperiode door de “nieuwe coalitie” wordt doorgetrokken. Opvallend hierbij is dat slechts op enkele incidentele onderdelen wordt beleid wordt bijgesteld en/of nader onderzoek voorzien is.
Zo zijn in het planjaar 2007 slechts enkele incidentele onderdelen voor nieuw beleid opgevoerd, waarvan het overgrote deel in de voorgaande jaren raadsbreed op de wensenlijst werden geplaatst. In het meerjarenperspectief vervallen deze incidentele investeringen na het eerste jaar en valt u volledig terug op bestaand vastgesteld beleid.
Hiertegenover staat dat ons inziens noodzakelijke ontwikkelingen in zijn geheel niet voorzien zijn. Wat dacht u van
de armoedebestrijding, sociale woningbouw, startersubsidies of bijvoorbeeld het intensiveren van het onderhoud in het publieke domein. Los van het noodzakelijke onderhoud in het Geulpark?  

Geacht college, “Het kan anders, het moet beter” volstaat niet met bijna 150 pagina's papier. Papier is geduldig. Wij niet!

Uw uitingen voor en na de verkiezingen staan dan ook in schril contrast met uw planning voor de planperiode 2007-2010. Dit stelt ons en naar verwachting menig kiezer dan ook zeer teleur!  

In deze korte inleiding willen wij op voorhand aangeven dat door onze fractie een drietal moties zijn voorbereid. Deze omvatten de volgende onderwerpen:

-onderzoek taakstelling bureau handhaving;

-onderzoek senioreneconomie

-vaststelling vaste vergaderdag bij extra bijeenkomsten buiten de reguliere agenda.  

Het indienen van amendementen, aanvullende moties en mogelijke initiatiefvoorstellen zullen we laten afhangen van uw antwoorden en 'natuurlijk in het duale stelsel' van die van de collega-fracties in de raad. Wij blijven u aanspreken op al de genoemde punten en zijn benieuwd naar uw reacties in eerste termijn.

Hoofdfunctie 0 :                 Algemeen bestuur.

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen in gang gezet waaruit gebleken is dat deze het op langere termijn voortbestaan van ons aller Valkenburg aan de Geul danig onder druk zetten. De resultaten van de in 2002 gehouden bestuurskrachtmonitor waren op strategisch en tactisch gebied net aan of onder de maat. Arbitrair hierbij is natuurlijk ‘de maat’ welke gesteld wordt en waarbij je als gemeente de hoogte van de lat bepaald.
De lat is bij de vorige monitor is volgens de IBGV-fractie, voor Valkenburgse begrippen, te hoog gelegd.
Getuige de bestuurskracht bij de uitvoering van belangrijke beleidsvoornemens en toeristisch economische ontwikkelingen. Waarbij uitdrukkelijk gesteld moet worden dat dit niet sec. aan de overheid toe te schrijven was maar ook de inwoners én ondernemend Valkenburg een cruciale rol hebben gespeeld.  

Momenteel worden door de provincie activiteiten ontwikkeld om gemeenten via een verdiepingsonderzoek door te lichten en staat er voor de jaren 2007/2008 een tweede bestuurskrachtmonitor voor de Limburgse gemeenten voor de deur.
Ook de landelijke discussie over de “bestuurlijke drukte” en de wens van het Parlement om het aantal gemeenten omlaag te brengen waarbij de ondergrens recent door minister Remkens is uitgesproken op 20.000 inwoners, ruim boven het inwonertal van onze gemeente.  

In het beleidsplan wordt aangegeven dat een niet vrijblijvende en verder gaande samenwerking met partners een essentiële activiteit is met het oog op het behoud van de eigen zelfstandigheid. In dezelfde alinea wordt gesteld dat een raadsbrede discussie met als kernvraag of wij als zelfstandige gemeente willen voortbestaan, vrijwillig herindelen of andere vormen van samenwerking zoeken noodzakelijk is.
In deze context kunnen wij uw constatering dat de “Toekomstvisie Valkenburg aan de Geul” inmiddels geformuleerd is in zijn geheel niet plaatsen.  

vraag:

·    Kunnen wij de op 12 december 2005 vastgestelde toekomstvisie van onze gemeente op korte termijn doch uiterlijk voor de begrotingsbehandeling van 7 november ontvangen?

·    Hoe is de kostenpost van totaal € 111.000 aan nieuw beleid in het planjaar 2007 onderverdeeld?

·    Bent u met ons van mening dat de toekomstvisie, de door het Rijk voorgestane herindelingsdiscussie, de verschillende samenwerkingsvormen op zowel strategisch, tactisch en operationeel gebied op zeer korte termijn integraal in een openbare raadsbrede discussie gevoerd moet worden?

·    Op welke termijn kunnen wij het toegezegde overzicht van huidige samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen tegemoet zien?

·    Welke voorbereidingen heeft u al getroffen of bent u voornemens te treffen ter voorbereiding op een te verwachten bestuurskrachtmonitor in 2007?

·    Bent u bereid om ter voorbereiding van deze BKM formatie ondersteuning vanuit de organisatie vrij te maken en op welke post worden te maken kosten nader verantwoord?  

U geeft verder aan dat de kwaliteit van samenleving het resultaat is van de inzet van de drie pijlers van het gemeentelijke beleid, te weten de economische-, de fysieke- en de sociale pijler. Deze pijlers kennen elk hun eigen verantwoordelijkheid en hebben eigen voorraden.

vraag:

·    Op welke termijn denkt u deze gegevens te kunnen voorzien teneinde het uitkristalliseren door de raad en de aansluitende implementatie in de gemeentelijke organisatie te laten plaatsvinden?

·    Hoeveel extra formatie (fte) zal met deze implementatie en consequente bijhouding en bijstelling van kengetallen noodzakelijk zijn?

·    Zijn deze extra formatiekosten in het voorliggende meerjarenperspectief voorzien?  

Procedure nieuwe burgemeester.

Medio juni 2007 wordt onze burgervader 65 jaar. Na vele jaren zich intensief ingezet te hebben voor onze gemeente moeten we echter op korte termijn aan de slag om een profiel op te stellen voor zijn opvolger. Onze fractie is van mening dat dit direct aansluitend aan deze algemene beschouwingen middels een vertrouwenscommissie voorvarend opgepakt moet worden en er vanuit de Griffie actie richting Gouverneur genomen dient te worden. Dit in tegenstelling tot uitspraken bij het recente bezoek van de gouverneur in februari van dit jaar.
Valkenburg aan de Geul verdient in de huidige regionale bestuurlijke constellatie wederom een sterke burgemeester en een tijdige presentatie van een goede kandidaat in de 1e helft van 2007. We gaan er vanuit dat de profielschets nog in november 2006 gemeentebreed wordt opgepakt.  

vraag:

·    Kunnen wij het procedurevoorstel met beslismomenten en de samenstelling van een vertrouwenscommissie op (zeer) korte termijn tegemoet zien?  

Integriteit.

Op onze vragen ex. artikel 41 Reglement van Orde met betrekking tot het invoeren van een integriteittoets voor wethouders en raadsleden, heeft u in mei 2006 geantwoord dat landelijk en regionaal wordt gewerkt aan toetsingsinstrumenten aan de hand waarvan de integriteit van bestuurders en ambtenaren kan worden getoetst.
Regionaal neemt onze gemeente actief deel aan de ontwikkeling van die instrumenten.
Eind 2006/begin 2007 zou de ontwikkeling van het instrumentarium zijn afgerond. Ook gaf u al te kennen dat het college voorstander is van de invoering van een dergelijke integriteittoets.
“Na afronding zal het college, volgens uw antwoord, haar standpunt opnieuw bepalen voor wat betreft de omvang en intensiteit van een dergelijke toets”. Naar onze mening is hier een taak voor de raad weggelegd om na afronding van het project de verdere procedure ten aanzien van onze gemeente vast te stellen.

Vraag:

·    Kunt u ons toezeggen dat deze materie, na afronding, aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling van de verdere procedure?

Vrij recentelijk werden wij geconfronteerd met open brieven in de media waarin een politiek robbertje wordt uitgevochten tussen een onzer raadsleden en de loco-burgemeester. Wij maken ons ten aanzien van deze open briefwisseling zorgen over met name de uitspraken en uitlatingen van onze loco-burgemeester. Het door hem gebezigd taalgebruik doet ons inziens afbreuk aan het imago van onze gemeente Valkenburg aan de Geul. En dit tot ver buiten de regio!

Elektronische dienstverlening.

U geeft verder aan dat u de elektronische dienstverlening tegen het licht wil gaan houden.
Wij zijn dan ook blij met uw constatering dat op dat gebied nog een behoorlijke inhaalslag gemaakt dient te worden.
Het beheren van gegevens wordt voor gemeenten een steeds belangrijkere taak.
Nieuwe wetgeving als de wet Puber, de wet BAG, de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de aangescherpte regels voor het GBA verplichten ons om de gegevens adequaat te beheren.
Volgens onze inzichten worden bovengenoemde gegevens apart beheert en is een integratie van de gegevens noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke regelgeving.
Daarnaast staat de invoering van het DigiD letterlijk voor de deur, waarmee elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen en belastingdienst, digitaal kunnen worden besteld en afgerekend.  

vraag:

·    Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de wet Puber en de wet BAG en op welke termijn is deze binnen de gemeentelijk organisatie geheel afgerond?

·    Wat is het beeld en wat zijn uw inzichten met betrekking de mogelijke financiële risico’s bij het niet goed beheren van deze gemeentelijke gegevens?

·    Op welke termijn denkt u het DigiD voor bijvoorbeeld afname van uitreksels burgerlijke stand, GBA gegevens en overige gemeentelijke informatie binnen de gemeente te kunnen invoeren?

Samenwerken.

Binnen het Elsloo overleg wordt op strategisch niveau gezocht naar concretere samenwerking van gemeenten in het midden gebied tussen de Tripool gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Voorgesteld wordt om voor de duur van twee jaar hiervoor een bedrag te voteren van € 2,00 per inwoner. De strategische samenwerking zal vooral gezocht worden in de lijn van de Versnellingsagenda, op het onderwerp Health, Cure en Care en de hieronder liggende 4 programmalijnen. Voor onze gemeente van wezenlijk belang! Een ander voordeel van deze vorm van strategische samenwerking is het gegeven dat het kerngebied complementair werkt aan het Tripool Zuid Limburg.
Waar wij als raadsfractie aandacht voor vragen is het feit dat onze gemeente mede gezien de landelijke discussie over de “bestuurlijke drukte” en de wens van het Parlement om het aantal gemeenten omlaag te brengen ervoor te waken dat in het voorstel genoemde optelsom van 1+1=3 niet onverhoopt 1+1=1 wordt!  

In de raad hebben diverse fracties hier hun geluiden over laten horen. Wat ons echter opvalt, is dat hier wel een nadrukkelijk verschil geconstateerd kan worden tussen hetgeen wat de raad wenst: zoek toenadering met gemeenten in het Mergelland waarbij vooral gedacht wordt aan Gulpen-Wittem en Margraten en hetgeen dat het college van b&w vervolgens op strategisch niveau doet binnen het ‘Elsloo-overleg’ en operationeel de samenwerkingstoenadering naar Nuth, Meerssen en Beek zoekt.

vraag:

·    Op welke manier wordt concreet de positie van Valkenburg aan de Geul op de agenda van het kerngebied gewaarborgd?

“Vierhoeksoverleg”.

Op operationeel niveau wordt binnen het “Vierhoeksoverleg” met de gemeenten Beek, Meersen en Nuth sinds enkele jaren getracht een verregaande samenwerking tot stand te brengen op de gebieden van Personeel en Organisatie, Facilitaire zaken/Inkoop, Automatisering en Handhaving.  

vraag:

·    Kunt u ons concreet per beleidsveld aangeven welke concrete resultaten voor dit moment te melden zijn?

·    Welke efficiëntievoordelen zijn tot heden bereikt en heeft er al een versterking van strategische functies in de gemeentelijke organisatie plaatsgevonden?

Gezamenlijke salarisadministratie.

Binnen de regio worden de mogelijkheden onderzocht om op termijn een gezamenlijke salarisadministratie, evenals een gezamenlijke inkoop van opleidingen etc. te realiseren.
Voorts heeft er, naar ons bekend is, overleg plaats over verdergaande vormen van samenwerking met betrekking tot de gehele personeelsadministratie.  

vraag:

·    Hoe is de stand van zaken met betrekking tot verdergaande vormen van samenwerking op het terrein van personeelszaken tussen de “groep Valkenburg/Nuth en laten we maar zeggen de “groep Gulpen”?

·    Op welke termijn kunnen de concrete resultaten van dit overleg worden ingewacht?

Vaste wekelijkse vergaderdatum.

De afgelopen weken hebben wij regelmatig moeten constateren dat het haast onmogelijk was om een vergaderdatum vast te stellen. Stond de datum al vast, gebeurde het regelmatig dat vanwege onvoorziene omstandigheden van diverse aard de vergaderdatum in overleg met de fractievoorzitters werd bijgesteld. Dit wederom met alle gevolgen voor eigen agenda-afspraken en geplande fractiebijeenkomsten.
De IBGV fractie wil dan ook voorstellen om voor extra te houden vergaderingen voor de raad en/of adviescommissies en vaste vergaderdag per week vast te stellen op bijvoorbeeld de maandag. Mochten er dan onverhoopt extra vergaderingen noodzakelijk zijn, kunnen deze op de “gereserveerde” dag worden gehouden. Wij zullen hierover een motie indienen.

vraag:

·    Is de raad bereidt om op voorhand een vaste vergaderdag vast te leggen voor het houden van extra raad- en commissievergaderingen c.a.?

·    Kan deze vaste vergaderdag worden gekoppeld aan de maandag, zijnde de reguliere vergaderdag van onze raad?  

Hoofdfunctie 1 :                 Openbare orde en veiligheid.

Handhaving in de openbare ruimte.

In een tijd waarin normen en waarden steeds minder inhoud krijgen en voor veel mensen geweld steeds dichterbij komt, is handhaving in de openbare ruimte voor onze fractie een must. De aanstelling van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’S) onderschrijven wij dan ook volledig. Over de klantvriendelijkheid van deze opsporingsambtenaren hebben ons echter klachten bereikt. In de raadsadviescommissie ABA zijn deze reeds aangegeven.

Door de burgemeester werd aangegeven dat er een evaluatiegesprek met de BOA’S zou plaatsvinden, waarin de door onze fractie geuite klachten mede aan de orde zouden komen.  

vraag:

·    Heeft deze toegezegde evaluatiebespreking al plaatsgevonden en zo ja, wanneer komt de burgemeester nader terug op onze vraagstelling?

·    Zo nee, wanneer vindt de evaluatiebespreking alsnog plaats?

Ook IBGV is van mening dat de vorming van een Veiligheidshuis middels één plan van aanpak voor verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en dorpen zal gaan zorgdragen. Daarom staat IBGV ook achter het initiatief van de burgemeester om hierop te reageren.
De laatste jaren constateren wij echter dat de politie bepaalde taken niet meer kan vervullen. De gemeenten hebben er behoefte aan om kleine ergernissen in het publieke domein, die leiden tot gevoelens van onveiligheid bij de burgers, aan te pakken.
Daardoor wordt de taakstelling van het bureau Handhaving regelmatig verruimd en moeten extra (externe) boa’s worden aangetrokken die normaliter veel geld kosten.
U geeft in de programmabegroting aan dat de reguliere bezetting van het bureau handhaving wordt uitgebreid met een drietal formatieplaatsen in het kader van de zgn. ID-regeling. U geeft verder geen inzicht in de feitelijke plaatsing van de ID'ers binnen het bureau.

vraag:

·    Waar wordt de verruimde formatie uitbreiding binnen het bureau Handhaving concreet ingezet voor “blauw op straat” of wordt hier ook in de administratieve dienst voorzien?

·    Zoals de naam al zegt staan deze groeibanen in het licht van In- en Doorstroom binnen de organisatie. Welke mogelijkheden zijn voorzien teneinde deze mensen op termijn te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt?

In de productbegroting wordt uwerzijds aangegeven dat veiligheid in de breedste zin van het woord van en voor de burger een belangrijke plaats zal innemen op de beleidsagenda voor de komende jaren. De noodzakelijke maatregelen worden ingezet ter vergroting van het sociale veiligheidsgevoel. IBGV is van mening dat dit slechts kan functioneren met een vooraf vastgesteld integraal veiligheidsplan en een benoemde coördinator integrale veiligheid.
Gezien al deze ontwikkelingen op het gebied van integrale veiligheid stelt IBGV het college voor, samen met de politie, te onderzoeken op welke wijze de taakstelling van het bureau Handhaving verder kan worden verruimd met behoud van hun huidige controlerende taakstelling. Op deze wijze wordt actief ingespeeld op de Wet Bestuurlijke Boetes, het personeel kan ook buiten kantooruren worden ingezet.

Boa's kunnen in dienst van de gemeente worden genomen en het bureau Handhaving zal hierdoor meer status en inhoud krijgen.
Wij zullen m.b.t. dit verzoek een motie indienen.  

Bestuurlijke aanpak.

Bestuurlijke aanpak is erop gericht om middels een preventieve werkwijze, gericht op externe en interne integriteit van het overheidshandelen, te voorkomen dat de overheid zelf meewerkt aan de innesteling van de onderwereld in de bovenwereld.
Vorig jaar werden € 75.000 vrijgemaakt voor het onderdeel bestuurlijke aanpak in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard Geleen en Kerkrade.
Dit bedrag was een gedeelte van het werkelijke noodzakelijke bedrag om e.e.a. volledig in gang te zetten. In de voorliggende productbegroting wordt geen vermelding gedaan van het gegeven of u voornemens bent aan dit onderdeel verdere invulling te geven. Althans wij hebben het niet kunnen uitkristalliseren.  

vraag:

·    Heeft deelname aan het traject geleid tot de gewenste effecten en welke onderdelen en ontwikkelingen zijn concreet aan de aarde gesteld?

·    Op welke manier is de Bestuurlijke aanpak binnen de organisatie opgezet en ingebed en hoeveel formatie op jaarbasis is hiervoor minimaal noodzakelijk?

·    Wordt voor de komende jaren het traject voortgezet? Zo, ja hoeveel bedragen dan de structurele kosten voor deelname en extra formatie voor uitvoering van de bestuurlijke aanpak?

Vergunningen en handhaving.

Sinds de rampen in Deventer en Volendam is de overheid in heel Nederland strenger gaan toezien op de naleving van regels over de brandveiligheid. Alom heerst de gedachte dat de brandweerzorg in Valkenburg aan de Geul daarbij iets te ver is doorgeschoten.
Veel ondernemers, organisatoren van festivals en kleine evenementen krijgen daardoor op het laatste moment de opdracht om dingen te verplaatsen en nadere aanpassingen door te voeren of meer nog onbetaalbare investeringen te moeten doen om hun activiteit doorgang te laten vinden. Ook bereiken ons signalen dat enerzijds te consequent en anderzijds niet consequent gecontroleerd en opgetreden wordt.

IBGV heeft waardering voor het werk en de inzet van de brandweer, maar vraagt zich ook af in hoeverre regels en toepassing daarvan in het redelijke en billijke gebeurt. Wellicht zijn in het kader van de deregulering ook hier mogelijkheden om de naleving, uitvoering en handhaving van regels te versimpelen.

vraag:

·    Hoe vindt op dit moment de controle op gebruiks- en evenementenvergunningen binnen de gemeente plaats?

·    Bent u bereid in het kader van de deregulering om de naleving, uitvoering en handhaving van regels te versimpelen en in een werkdocument voor betrokken partijen vast te leggen?  

Hoofdfunctie 2 :                 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.

In de algemeenheid willen wij voor dit programma opmerken dat het als zeer storend ervaren werd dat beleidsmatige ontwikkelingen binnen het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat niet in de voorliggende programmabegroting worden vermeld. Daarentegen wordt (in het volgens u niet ter discussie staande) collegeprogramma 2006-2010 uitgebreid stilgestaan met betrekking tot toekomstige beleidsontwikkelingen en ombuigingen.

vraag:

·    Ligt hier een diepere reden aan ten grondslag?

·    Zijn de in het collegeprogramma genoemde bedragen integraal verwerkt in de nu voorliggende begroting?

Openbare ruimte.

Veel klachten van inwoners gaan over hun directe leefomgeving. Het onderhoud vraagt steeds meer aandacht, allereerst omdat mensen steeds veeleisender worden als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving.
Momenteel worden wij geconfronteerd met onderhoudsproblemen als gevolg van vooral de snelle uitbreiding van het arsenaal en de bezuinigingsronden van de afgelopen jaren. Aanvullend is het tegenwoordig geen automatisme meer dat iedereen zijn “eigen stoepje schoonveegt” en, als de zon schijnt, ook dat van de buren even meeneemt.
De extra vraag naar onderhoud vraagt om een slimme en efficiënte aanpak, omdat de onderhoudskosten anders te veel uit de pas gaan lopen binnen de gemeentelijke financiën. Enige tijd geleden is daarom al begonnen met een inventarisatie van de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.
Betreffende het groen- en schoonmaakonderhoud werden op basis van beeldkwaliteiten prestatieafspraken gemaakt op de diverse niveaus. Alleen de extra middelen voor het realiseren van een kwaliteitslag in het kleinschalige openbare groen haalde de eindstreep niet vanwege budgettaire problemen. Er moest zelfs het een en ander uit de kast gehaald worden door de dienst om de aannemer en raad te overtuigen van de minimaal noodzakelijke benodigde middelen, dat met veel pas en meetwerk kon worden geïmplementeerd.

U geeft in uw inleiding onder dit programma aan dat een van de programmaonderdelen het zorgdragen voor een verzorgde staat van de openbare ruimte betreft. Wat u echter vergeet te vermelden is dat het huidige onderhoud plaatsvindt op basis van financiële mogelijkheden en niet naar technische urgentie.
De noodzakelijke onderhoudsbudgetten bedragen naast een eenmalige kwaliteitsimpuls (investering van 1,2 miljoen), op jaarbasis ruim 730.000 euro. Naast een nader in te vullen taakstelling van 80.000 euro is in de beheersbegroting een bedrag van 600.000 euro voorzien.  

vraag:

·    Hoe wordt het onderhoudsniveau in het publieke domein door uw college gegarandeerd als op voorhand blijkt dat u voor het minimaal noodzakelijke onderhoud nu reeds een geïndexeerd structureel tekort heeft van 187.000 euro?  

Verheugd zijn wij te vernemen dat u het “groenproject” van zo groot belang vindt dat u dit project een structureel karakter wilt geven. Wij willen u hierbij wel op wijzen dat het hier additionele werkzaamheden betreft en het niet zo mag zijn dat vanwege budgettaire tekorten op de diverse onderhoudsvelden door de werknemers binnen het “groenproject” reguliere onderhoudstaken worden ondergebracht.  

Onderhoud Geulpark.

Een ander belangrijk onderdeel als het beheer en onderhoud van het Geulpark wordt (gemakshalve?) volledig uit de programmabegroting weggelaten. Het Geulpark werd door het toenmalige gemeentebestuur aangelegd als aantrekkelijke water- en wandelvoorziening voor inwoners en toeristen tussen het rumoerige centrum en de rust van het buitengebied rondom kasteel Oost en Chaloen.
Voorts diende dit gecultiveerd waterrijke gebied de ‘inkom’ vanuit oostelijke richting naar de kern Valkenburg visueel op te waarderen.
Iets wat de eerste jaren na ontwikkeling van de nieuwe aanplant zeer zeker geslaagd genoemd mag worden.
Echter door zaailingen van de bestaande wilgenaanplant, geen adequaat onderhoud is de gecultiveerde waterpartij aan deze entree van de kern Valkenburg verworden tot een visueel saai- en onaantrekkelijk geheel. Het ontbreekt er nog aan Konickspaarden en Gallowayrunderen en men kon ook hier spreken van een nieuwe natuurontwikkeling, goedkoop en zonder veel kosten.

In een recente artikel 41 vraag stelden wij u de nodige vragen over deze problematiek welke werd afgedaan met de beantwoording dat de raad bij de begrotingsbehandeling de mogelijkheid kreeg zich hierover uit te spreken. Daarnaast besloot u in de college vergadering van 6 augustus jl. “de genoemde bedragen van Euro 50.000 voor het herstel van de wandelpaden in het Geulpark en Euro 270.000 voor het herstel van de beschoeiingen en de vissteigers mee te nemen in de begrotingsbehandelingen”!

vraag:

·    Is het correct als wij stellen dat uw college hiervoor geen middelen wil vrij maken of kunnen de benodigde onderhoudsgelden gevonden worden in de nu voorliggende beheersbegroting?

·    Is het uw college bekend dat de onderhoudstoestand van loopsteigers, beschoeiingen en vooral diverse dode wilgenbomen gevaar opleveren voor gebruikers en recreanten in het betreffende gebied?

·    Bent u bereid over te gaan tot alternatieve maatregelen voor de veiligheid van gebruikers en recreanten, in het ergste geval een fysieke afsluiting?

Wegbeheer.

In het onderdeel wegbeheer en openbare verlichting geeft u aan dat wederom een inspectie van het gehele wegennet binnen de gemeente wordt uitgevoerd. Waarbij op basis van de inspectieresultaten een nieuwe meerjarenplanning wordt opgesteld. Hieruit volgt op basis van de schadebeelden in het veld, verouderingsmodellen etc. welke rijbaan aan de beurt is voor een overlaging of welk trottoir aan de beurt is voor herstraatwerk.
IBGV wil dat deze informatie inzichtelijk wordt gemaakt voor de raad en de burgers. Daarmee zou de wethouder al voor een belangrijk deel tegemoet komen aan de wensen van Dorpsraden en bewonersorganisaties die vragen enig inzicht te geven “wanneer zij aan de beurt zijn”  

vraag:

·    Bent u bereid deze uitkomsten voor raad en burgers inzichtelijk te maken en inhoudelijk te bespreken in de adviescommissie SOB?

Openbaar Vervoer.

Na de recente openbare aanbesteding van het openbare vervoer door de Provincie, gaat Veolia per 10 december het openbare vervoer in onze gemeente uitvoeren. Voor een adequate uitvoering van dit OV zijn meerdere infrastructurele maatregelen noodzakelijk in het kader van een goede bereikbaarheid en bediening van de inwoners. Een klein voorbeeld van deze maatregelen is de aanleg van verhoogde bushaltes etc.  

vraag:

·    Worden de kosten van deze aanpassingen volledig gedragen door de Provincie Limburg?

·    Zo, nee waarom zien de noodzakelijke middelen niet voorzien in de voorliggende begroting en uit welke middelen wilt u deze dan gaan financieren?

Duurzaam veilig doorgaande wegen.

Er wordt gesteld dat vele doorgaande wegen binnen onze gemeente niet voldoen aan de richtlijnen die vanuit het Landelijk Duurzaam verkeersbeleid zijn opgesteld. U noemt in uw programma de wegen welke volgens uw inschatting hiervoor in aanmerking zouden moeten komen. Helaas bent u hier wederom niet zorgvuldig te werk gegaan. De N595 door de bebouwde kommen van Oud Valkenburg, Schin op Geul en Schoonbron wordt volledig over het hoofd gezien. Een weg waar de school/thuisroute over de rijbaan wordt geleid kan men niet zondermeer negeren.
Verder geeft u aan om de huidig vastgestelde wegcategorisering van de diverse wegen nogmaals kritisch te bekijken om vervolgens na definitieve vaststelling hiervan nader uitwerking te geven aan het opstellen van de gewenste wegprofielen.

vraag:

Ÿ    N595, betekent geen verdere actie in deze, dat de bewoners en toeristen, de aanleg van een alternatief voetpad kunnen vergeten en hierdoor dagelijks in spanning moeten afwachten op dat ene noodlottige ongeval op deze school/thuisroute?

Ÿ    Bent u met onze fractie van mening dat het onderzoek naar en eventueel de aanleg van een verbindingsvoetpad mede gezien de dagelijks terugkerende onveilige verkeerssituaties ter plaatse, van urgent belang is?

Ÿ    Bestaat de mogelijkheid tijdens de begrotingsvergadering een kopie van de door de raad vastgestelde wegcategorisering te ontvangen?

Ÿ    Bent u met ons van mening dat voor het gehele grondgebied van deze gemeente een wegcategorisering vastgesteld moet worden en de richtlijnen die vanuit het Landelijk Duurzaam verkeersbeleid zijn opgesteld niet sec. van toepassing kunnen zijn op ontsluitingswegen, maar hier de synergie met woonkernen en buurten eveneens gezocht moet worden?

Ÿ     De vaststelling van wegcategoriseringen (beleid) valt onder de competentie van de raad?

Problematiek parkeren vrachtverkeer.

Door benoeming van een centrale parkeervoorziening als voorgesteld binnen het bedrijventerrein De Valk bestaat de mogelijkheid een parkeerverbod op te nemen in de APV. Handhaving op dit onderdeel zal dan op de 1e plaats door de politie gewaarborgd dienen te worden.  

vraag:

Ÿ    Wanneer concreet kunnen wij een afronding van deze problematiek en een aanpassing van de APV op dit onderdeel tegemoet zien?

 

Hoofdfunctie 3 :                 Economische Zaken.

Toeristische Visie.

De uitvoering van de toeristische visie is het richtinggevende kader voor de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul.
Zeer verbaasd nam onze fractie kennis van het feit dat de ondernemers uit het centrum gevraagd zal worden om een 10-punten wensenlijst op te stellen waarmee de gezelligheid in het centrum van Valkenburg versterkt kan worden. Wanneer de wensenlijst breed gedragen wordt, dan zal deze vertaald worden in concrete actiepunten. Voor het stimuleren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de gezelligheid stelt het college € 40.000 uit de gereserveerde middelen van de toeristische visie beschikbaar.  

vraag:

·    Het is toch de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg aan de Geul die in eerste instantie hierin onderzoek moet doen?

·    Is het de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij niet gelukt de daarbij relevante organisaties actief te betrekken? Of heeft men hier nog niets aan gedaan?

·   Is het een noodgreep dat thans ter stimulering van initiatieven €40.000,= beschikbaar wordt gesteld uit de gereserveerde middelen van de toeristische visie om überhaupt een dergelijk onderzoek alsnog te laten plaatsvinden, thans op uitdrukkelijk verzoek van het college?

In juni 2005 heeft de raad ingestemd met de beschikbaarstelling van een extra krediet teneinde de directeur van de ontwikkelingsmaatschappij in het jaar 2006 de mogelijkheid te bieden om extra middelen vanuit andere overheden te verwerven voor de uitvoering van prioritaire projecten uit de Toeristisch Visie Valkenburg aan de Geul.
De raad heeft bij de besluitvorming, op voorstel van onze fractie, hieraan uitdrukkelijk verbonden dat op gezette tijden gerapporteerd zou worden wat de stand van zaken was betreffende de vorderingen van de projecten uit de toeristische visie en te verwachten en eventueel tussentijds toegezegde subsidies door derden.
Bij een tweetal brieven hebben wij uw college nogmaals schriftelijk herinnerd aan deze toezegging, wat recent resulteerde in een minimale toelichting door de burgemeester.
Dit alles in de wetenschap dat onder andere de loonkosten binnen de NV, taakstellend binnen de (prioritaire) projecten gerealiseerd dienen te worden.  

Inmiddels nadert de datum van 1 januari 2007 met rasse stappen en is er “aan het front volgens onze inschatting absolute radiostilte”. In ieder geval absolute stilte voor wat betreft uw toezegging en informatieverstrekking aan de raad. Wel geeft u aan dat de NV vanaf deze datum financieel gezien op eigen benen dient te staan. Met het oog op het tijdig opstarten van eventueel noodzakelijke acties door de raad, verzoeken wij u dan ook met klem de periodiek toegezegde informatie op korte termijn in een chronologisch en financieel overzicht met de stand van zaken betreffende “financiële vorderingen en/of harde toezeggingen” op dit moment te overleggen.  

vraag:

·    Kunnen wij bij de aanstaande algemene beschouwingen een overzicht ontvangen met de stand van zaken en “financiële vorderingen en/of harde toezeggingen” op dit moment?

·    Hoe is de “spin off” van gerealiseerde projecten tot heden voor de gemeentelijke begroting?

·    Wordt de door de raad vastgestelde prioritering uit de bijbehorende projectenlijst nog gevolgd of dient de raad hierin expliciet een nieuwe prioritering vast te stellen?

·    Komt het voortbestaan van de NV Ontwikkelingsmij. niet in gevaar door de nu voorgestelde koerswijziging en het stopzetten van de financiële gemeentelijk geldstroom?

·    Hoe verhoudt zich deze koerswijziging met eerdere besluitvorming door de raad?

·    Hoe wordt de reactie ingeschat van de overige aandeelhouders in de NV als de grootste aandeelhouder (70%) de financiële gemeentelijk geldstroom stopzet?
Heeft men de bereidheid van verdere deelname in de NV uitgesproken? Zo, ja tegen welke voorwaarden?
 

Wellness Boulevard.

Ondanks het feit dat het college schermt met “Wellness Boulevard” en vooral de burgemeester geen mogelijkheid onbenut laat om dit “project van de toekomst” te promoten, wordt hierover in zowel het Collegeprogramma 2006-2010 als in de Programmabegroting 2007-2010 niet bijster veel vermeld.  

vraag:

·    Wanneer bent u voornemens die duidelijke/heldere beleidsnotitie te schrijven over de wenselijke invulling van de wellness boulevard inclusief kosten, investering, kansen, risico’s en last but not least realisme en haalbaarheid?

·    Wat wordt nu concreet in de visie van uw college verstaan onder “Wellness” en de hieraan gekoppelde “Wellness Boulevard”?

Samenwerking.

Met betrekking tot de economische samenwerking wordt aangegegeven dat u gaat inzetten op het realiseren van samenwerkingsmogelijkheden met enerzijds omliggende gemeenten als ook euregionaal. Dit alles met het doel om aan het einde van deze raadsperiode een stijging van parkeeropbrengsten en overnachtingen te realiseren. Een heel nobel streven in de wetenschap dat de kwalitatieve verbeteringen via de ingezette weg van de Toeristische visie deze spin off ook nastreeft en concreet met aantallen en inkomsten onderbouwt.  

vraag:

·    Bent u bereid om vooraf in een smartgeformuleerde beleidsnotitie de uitgangspunten en te verwachten stijging van parkeeropbrengsten en overnachtingen nader te formuleren en te onderbouwen?  

VVV Zuid Limburg.

Wij constateren dat u de verhouding met de VVV slechts vanuit een financieel gezichtspunt wilt benaderen. U geeft namelijk aan dat de verhouding van de gemeente ten opzichte van de VVV Zuid Limburg zal worden herzien op het gebied van subsidies. U gaat volledig voorbij aan de recente ontwikkelingen in de gemeente Sittard Geleen welke eveneens financiële uitwerking voor onze gemeentelijke bijdrage zal hebben. Voorts heeft het gemeentebestuur van Sittard Geleen erop aangedrongen dat de twee VVV’s in Zuid Limburg fuseren. Iets dat wij als IBGV eveneens voorstaan temeer daar hierdoor de hele regio kan profiteren van de naamsbekendheid van de stad Maastricht en er een organisatie ontstaat die efficiënter en met minder kosten kan werken.

Tevens ontvangen we verontrustende geluiden over de kwaliteit van de VVV.Deze geluiden worden ondersteund door eigen ervaringen. Naar de toekomst toe zal binnen deze organisatie het nodige moeten veranderen willen ze op onze steun kunnen blijven rekenen, de bijdrage en de hoogte hiervan zal wat ons betreft absoluut nog ter discussie komen te staan.

Holland Casino / Kop Cauberg.

De vermelde teksten onder voornoemde onderwerpen in het beleidsplan staan in gespannen verhouding met elkaar. Enerzijds geeft u aan dat u alles in het werk stelt om het Casino op de Cauberg te behouden en een alinea later formuleert u randvoorwaarden bij een eventueel vertrek van het Casino naar Maastricht. In de wetenschap dat papier geduldig is en er gesprekken plaatsvinden of gevonden hebben tussen de bestuurders van betrokken partijen willen wij ons voor deze onderdelen in 1e termijn beperken tot enkele vragen.  

vraag:

·    Waar wilt u als college voor gaan in de wetenschap dat een raadsbreed raadsbesluit zich uitspreekt over het behoud van Holland Casino in Valkenburg?

·    Is het ‘herenakkoord’ tussen de gemeente Maastricht, Provincie en onze gemeente zoals door u verwoord bij een eventueel vertrek van het casino voorzien van de nodige handtekeningen door Maastricht en Provincie?

·    Wanneer denkt u het voornoemde ‘herenakkoord’ integraal ter beoordeling aan de raad voor te leggen?

Commerciële bril.

De afgelopen jaren heeft onze fractie u diverse malen voorgehouden dat de aanpak van de diverse wielerevenementen beter kon. Vooral op het gebied van sponsoring hebben wij de afgelopen jaren veel kansen laten schieten. We waren dan ook zeer verheugd om te horen dat diverse lokale, regionale en landelijk bedrijven bereid waren om financiële bijdragen te leveren aan de kosten van de diverse wielerevenementen. We hopen dan ook dat met de nu opgedane ervaringen er een netwerk van kennis en contacten is ontstaan dat ook gebruikt kan worden bij de organisatie van de Amstel Gold Race. Wel bekruipt ons nogal eens het gevoel dat bij dit soort evenementen makkelijk zaken toegezegd worden die niet nagekomen worden.  

vraag:

·   Gaat u de organisatie van de Amstel Gold Race commerciëler aanpakken met de nu opgedane kennis waardoor de financiële taakstelling makkelijker kan worden behaald?

Markt Sibbe.

Vanuit de gemeenschap Sibbe bereiken ons meerdere berichten dat de afstand vanaf het dorp naar de huidige marktlocatie bij de familie Pinckearts aan de Sibberweg een steeds groter obstakel vormt en, hetgeen nadelige gevolgen en effecten heeft voor het bezoek aan de weekmarkt. Gezien de minimale winkelvoorzieningen in der kern Sibbe een ongewenste ontwikkeling.
Als fractie IBGV zouden wij u willen voorstellen de weekmarkt terug te verplaatsen naar het hart van de kern Sibbe, nu recentelijk de parkeerplaats bij de Blokhut aan de Sibberkerkstraat geheel is afgerond.  

vraag:

·    Bent u bereid om de weekmarkt te Sibbe op korte termijn terug te brengen naar voornoemde locatie nabij het gemeenschapshuis De Blokhut?

Gemeentelijke eigendommen.

Enkele jaren geleden is ervoor gekozen om actiever om te gaan met verkoop van de gemeentelijke eigendommen, een zaak die wij destijds onderschreven. Het overgrote deel van de kroonjuwelen is te gelde is gemaakt. Daarnaast heeft de gemeente de nodige weilanden en kleinere percelen grond en reststroken in eigendom. Van deze eigendommen is een groot gedeelte verpacht dan wel in gebruik gegeven aan particulieren.  

Vraag:

Ÿ    Heeft er ooit een inventarisatie plaats gevonden van deze gemeentelijke gronden met eventuele verpachtingen in grond gegeven? Zo ja kunt u ons binnen 6 maanden informeren over oppervlakten van nog uit te geven gronden in zowel het bebouwde- als buitengebied en welke inkomsten indicatief hiermee gemoeid zijn?  

Ÿ   Bent u bereid de inkomsten uit verkoop van deze goederen tijdelijk te reserveren en te oormerken en middels een raadsbesluit her te bestemmen dan wel door te leiden naar de algemene reserve?  

Hoofdfunctie 4 :                 Onderwijs.

Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. Ook de gemeente speelt in dat kader v.w.b. de facilitering een belangrijke rol.
Blij zijn wij dan ook met uw constatering dat ondanks de daling van het aantal leerlingen,
nog geen gevaar voor sluiting van basisscholen in de kernen aanwezig is.
Het zal inderdaad zo zijn dat in de komende (raads)periode geen gevaar van sluiting aanwezig is. Echter hoe verhoudt zich deze ontwikkeling in het meerjarenperspectief? Is het wel verantwoordt een zo grote investering en structurele jaarlast in de begroting op te nemen voor het brede schoolconcept in het Polfermolengebied?. Allemaal vragen waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven.
Dit afgezet tegen het citaat in de inleiding -
"Bij alles wat wij doen vragen wij ons af wat heeft de burger eraan – wordt het nog gecompliceerder. Zeker als men voor de keuze komt te staan, gaan wij voor het concept brede school of voor het veilig stellen van het primaire onderwijs in alle kernen van onze gemeente?

Wij moeten erkennen dat wij hier niet direct uitkwamen, maar gehoord het recente raadsbesluit aangaande de ontwikkeling van het brede school concept met nieuwe bibliotheek in het Polfermolengebied zijn wij ervan overtuigd dat beide onderdelen in het meerjarenperspectief mogelijk moeten zijn.
Temeer daar de portefeuillehouder Financiën de vraag of een structurele jaarlast van ruim 421.000 euro verantwoord is binnen het financiële meerjarenperspectief, beantwoorde met een volmondig ja!  

Wat werd er nu eigenlijk besloten?
Het feit dat het Valkenburgse gezin jaarlijks circa € 56 moet gaan ophoesten voor het nieuwe Stella Maris en bibliotheek? Of dat voor een ‘leerlingplaats’ binnen het Brede school concept, in facilitaire zin circa € 850 per leerling per jaar voor de komende 25 jaar moet worden opgebracht?
Of was het brede school concept leading in de afweging van collegae?
Het zij zo, de besluitvorming heeft plaatsgevonden en uw college heeft de opdracht gekregen om de ingeslagen weg verder te gaan uitwerken.  

Deze uitwerkingen zullen wij dan ook kritisch blijven volgen en verwachten van uw college dat periodiek via de raadscommissie(s) informatie wordt verstrekt over de vorderingen van gesprekken en concept overeenkomsten met betrokken partijen.
Het mag en kan niet zo zijn dat wij weer 8 maanden verder zijn alvorens nadere transperante informatie naar de raad wordt doorgeleid.  

vraag:

·    Kunt u ons toezeggen dat alle ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot het nieuwe Stella Maris College en Bibliotheek periodiek via de raadsadviecommissies wordt verstrekt?

·    Bent u bereid een plan van aanpak met beslismomenten ter kennis te brengen aan de raad, zodat een stappenplan en (procedure)termijnen ook hier nauwlettend gevolgd kunnen worden?

·    Vindt u het ‘CNC’  ook niet goed in het gehoor liggen?

Voorgenomen bezuinigingen schoolbegeleidingsgelden.

De directeur van de basisschool St.Joseph Broekhem heeft, met ondersteuning van de collega-directeuren van alle basisscholen van Valkenburg aan de Geul, onlangs een brandbrief gericht aan de gemeente. Dit naar aanleiding van het besluit om alle gelden, beschikbaar voor schoolbegeleiding, aan de basisscholen van Valkenburg aan de Geul te stoppen. Een besluit dat vergaande consequenties heeft, zoals door de hierboven genoemde directeuren in duidelijke bewoordingen in genoemde brief wordt uitgedrukt. Onze fractie heeft de intentie het dringende verzoek van de basisscholen van Valkenburg aan de Geul te ondersteunen om de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage voor schoolbegeleidingsgelden te heroverwegen.  

vraag:

·    Is het college met ons van mening en bereid de voorgenomen bezuinigingen op genoemde gemeentelijke bijdragen te herzien en de begroting op dit onderdeel aan te passen, zodat de basisscholen de broodnodige middelen blijven krijgen voor de zorg van de kinderen waarmee onze gemeente eveneens gediend is?  

Hoofdfunctie 5 :                 Cultuur en Recreatie.

Voorzitter als fractie IBGV zijn wij de mening toegedaan dat naast alle overige beleidsnotities en visies, het een goede zaak zou zijn dat er met het oog op huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van evenementen, welness en wat dies meer een goede basis noodzakelijk is op het gebied van de cultuurvisie. Ook in economisch perspectief zou een dergelijke visie welkom zijn.
Het is dan ook aan de tijd om in deze raadsperiode te starten met een strategische beleidsnota Cultuur. Vanuit deze strategienota moeten duidelijke en heldere keuzes worden gemaakt en kunnen prioriteiten worden gesteld.  

Vraag:

·    Bent u bereid in de 1e helft van deze raadsperiode een helder beleid, met prioriteiten en een financieel onderbouwd verhaal in de vorm van een strategische beleidsnota Cultuur vorm te geven?  

Welzijnsplan 2008-2011 en herijking subsidies.

Wij zijn het volledig met uw zienswijze eens dat de verenigingen de ruggengraat vormen van het sociale leven in alle kernen van onze gemeente. De verenigingen zijn de bouwstenen van de samenleving en dienen gekoesterd te worden. Voor het verenigingsleven wordt het steeds moeilijker financieel het hoofd boven water te houden. Een jaarlijkse gemeentelijke subsidie is dan ook onontbeerlijk voor het verenigingsleven. Ondanks dat alles duurder wordt, is indexering al 8 jaar niet meer van toepassing op de subsidies aan verenigingen. Ons inziens is het thans de hoogste tijd om de indexering eens serieus onder de loep te nemen.  

Vraag:

·    Bent u bereid per 1 januari 2008 de indexering te herstellen, zoals die tot 8 jaar geleden wél gold? Een verzoek dat eveneens ondersteund wordt door de Sociaal Culturele Raad Valkenburg aan de Geul.

Bezuiniging muziekonderwijs.

U bent voornemens de subsidies voor individueel muziekonderwijs vanaf 2007 te schrappen. Geen nobel streven, daar hier sprake is van een discriminerende maatregel tussen verschillende doelgroepen.

Een leerling uit de gemeente Valkenburg aan de Geul die niet lid is van een HaFaBra vereniging of zangkoor betaalt € 400 méér dan een leerling die wél lid is van een dergelijke muziek- c.q. zangvereniging. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn en is ons inziens trouwens in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij zijn dan ook voorstander van een gelijke verdeelsleutel, gelijke monniken – gelijke kappen.

Ons standpunt hierin is dat:

-muziekonderwijs voor alle jeugdige leerlingen dient genoten te worden tegen dezelfde kostprijs;

-als het cursustarief voor leerlingen van een HaFaBra vereniging of zangkoor stijgen, dan kunnen deze verenigingen hierin gecompenseerd worden door middel van een aanvullende extra (prestatie-)subsidie muziekonderwijs.

-naast HaFaBra - en zangverenigingen herbergt onze gemeente nog andere muziekverenigingen, namelijk drumbands en klaroenkorpsen die deel uitmaken van de verschillende schutterijen die onze mooie gemeente rijk is.

De leerling-muzikanten van deze verenigingen genieten geen gesubsidieerd muziekonderwijs en moeten sinds jaar en dag hun “eigen broek ophouden”. Deze verenigingen moeten zelf, op eigen kosten, zorgen voor een docent die de muziekopleiding voor zijn rekening neemt!

Wij pleiten ervoor dat ook deze verenigingen in de toekomst in aanmerking komen voor een compensatieregeling in de vorm van een aanvullende extra subsidie muziekonderwijs.  

Vraag:

·    Bent u bereid bovengenoemde voorstellen over te nemen, zodat recht gedaan wordt aan het gelijkheidsbeginsel en er zeker van gemeentewege geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende zang- en muziekgezelschappen?

·    Bent u met ons van mening dat met de nu voorgestelde bezuinigingsmaatregelen weer onnodig het “arm en rijk principe” wordt toegepast waardoor het muziekonderwijs in de toekomst nog slechts bereikbaar wordt voor de “beter gesitueerden”in onze samenleving?

Openluchttheater.

Wij zijn onaangenaam verrast door uw voornemen om vanaf 2008 geen vaste subsidie meer beschikbaar te stellen voor het openluchttheater in Valkenburg. Een vergoeding voor bijzondere evenementen die hiervoor in de plaats komt biedt dit stukje cultureel erfgoed geen enkele zekerheid.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat het college, waarin de portefeuille “cultuur” wordt geleid door een wethouder uit de fractie Algemeen Belang, tot een dergelijk onzalig voorstel komt, temeer gezien het feit dat de betreffende fractie AB nota bene in haar verkiezingsprogramma pleit voor “verdere ontwikkeling van het Openluchttheater”.
 

vraag:

·    Wij willen hierbij uitdrukkelijk stellen ons tegen uw voornemen te verzetten en vragen u dan ook met klem te heroverwegen om alsnog te komen tot een jaarlijkse structurele subsidie ten behoeve van ons aller Openluchttheater.

Steekmuseum.

Met betrekking tot het Streekmuseum wordt geen enkele doorkijk gegeven voor de komende planperiode. Wel kan men in het collegeprogramma uit een kleine alinea opmaken dat u nog bezig bent met het onderzoeken van de beste mogelijkheden om een goede toekomst van deze cultuur en historisch gezien waardevolle voorziening te kunnen waarborgen. Ook voor het gebouw zelf zoekt u nog naar oplossingen.  

vraag:

·    Moeten wij hieruit concluderen dat de problematieken m.b.t. het Streekmuseum in deze planperiode niet meer aan de orde zijn ?

·    Of wordt de raad na afronding van het onderzoekstraject overvallen teneinde de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen? 

Gemeentegrot.

De gemeentegrot herbergt een groot aantal cultuur historische waarden. Denk hierbij maar eens aan de prachtige wandschilderingen in houtskool, sculpturen etc.
De gemeentegrot trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers met een piek rond de kerstperiode. Hierover zijn wij zeer verheugd, maar tegelijkertijd ook bezorgd.
Tijdens deze periode is een groot gedeelte van het openbaar toegankelijk gangenstelsel voor opbouwwerkzaamheden van organisatie(s), medewerkers standhouders en publiek
gedurende langere tijd vrij toegankelijk. De grot heeft tijdens deze periode dan ook een heel andere functie, waardoor de aanwezige cultuurhistorisch waarden op het 2e plan geraken en er hiervoor minder aandacht is.  

vraag:

·    Is er ooit een inventarisatie gemaakt van de cultuur historische waarden die zich in de gemeentegrot bevinden? Zo nee, wanneer denkt u een en ander in kaart te kunnen brengen?

·    Is er voldoende aandacht voor- en worden preventieve maatregelen genomen tegen eventuele beschadigingen van deze cultuur historische waarden tijdens evenementen in de gemeentegrot?

·    Zo ja, op welke wijze worden deze dan ingevuld? Zo nee, wanneer denkt u met een plan van aanpak te komen?

Dorpsraden.

Met betrekking tot de dorpsraden hebben we hopelijk een onrustige periode afgesloten en zullen deze de komende periode met hun eigen toekomstvisie op tactisch terrein een welkome bijdrage leveren aan de toekomstvisie “Valkenburg aan de Geul, 2030” .
Voor de inzet van de dorpsraden hebben wij veel respect. Signalen uit dorpen en wijken vinden wij van groot belang. Hoge verwachtingen heeft IBGV van de contactpersoon die verantwoordelijk wordt voor de procesmatige bewaking van afspraken met de dorpsraden.
Wij vinden het eigenlijk te gek voor woorden dat dorpsraden jaar in jaar uit bij de raad aandacht moeten vragen voor gemaakte afspraken en toezeggingen. Een helder nee kan op sommige momenten ook volstaan! Wij verwachten op dit gebied van uw college dat verbeteringen binnen korte termijn zichtbaar zijn.
 

vraag:

·    Bent u bereid de verslaglegging van de overlegpunten met de dorpraad en bijbehorende actielijst binnen 6 weken na de vergadering aan de raad ter kennisneming te doen toekomen?  

De IBGV fractie is er voorstander van om de dorpsraden jaarlijks een beperkt budget ter beschikking te stellen, dat onder bepaalde spelregels binnen het grondgebied kan worden ingezet voor elementen in het publieke domein.  

vraag:

·    Wilt u de dorpsraden ondersteunen in hun werkzaamheden met een jaarlijks bedrag dat ze kunnen inzetten voor werkzaamheden van diverse aard?  

Sportcomplexen.

Voor het aansturen van een efficiënt gebruik van sportcomplexen is in de programmabegroting is voor 2007 eenmalig een bedrag gereserveerd van €50.000.

Feit is dat er medio 2001 een extern onderzoek heeft plaatsgevonden waarbij enerzijds een onderzoek door een terzake deskundig onderzoeksbureau een doorblik is gegeven van het

noodzakelijke onderhoud voor de planperiode van 10 jaren. Daarnaast heeft er in nauwe samenwerking met de afdeling een inventarisatie onder alle verenigingen plaatsgevonden waarbij ledenaantallen, noodzaak van aanpassingen etc. werden verwoord.

Het door u voorgestane eenmalig bedrag voldoet bij lange na niet aan het verwachtings-patroon bij de diverse verenigingen en is slechts een druppel op een gloeiende plaat om te komen tot een efficiënte aansturing en gebruik van de buitensportcomplexen.

Het IBGV standpunt in deze is dat bij het uitoefenen van sport op- of in gemeentelijke complexen, dit op een veilige en verantwoorde manier moet kunnen gebeuren.  

vraag:

·    Deelt u onze mening zoals hierboven is aangegeven?

·    Wanneer wordt de “evaluatie buitensportcomplexen” m.b.t. het gebruiks- en onderhoudsaspect, zoals toegezegd door de portefeuillehouder, concreet aan onze raad gepresenteerd? Kunnen wij deze voor de start van het komende buitenseizoen 2007/2008 verwachten?

 

De problematiek van hockeyvereniging Sjinborn is al meerdere malen ter sprake geweest in de betreffende commissie. Deze vereniging barst uit haar voegen op de huidige locatie. Een oplossing is dan ook dringend gewenst. Recent mochten wij via de media vernemen dat een mogelijke uitbreiding gesitueerd zal worden nabij het huidige complex. Op deze locatie hebben wij in het verleden meerdere malen aandacht gevraagd voor een adequate ontsluiting naar- en parkeermogelijkheden nabij het complex.

Graag zouden wij van de plannen hieromtrent op de hoogte worden gebracht.

 

vraag:

·    Op welke termijn kunnen we een nader voorstel betreffende de ruimteproblematiek van de hockeyvereniging verwachten?  

Paardenbak.

Ten behoeve van het gedeeltelijk financieren van de aankoop en inrichting van een paardenbak in Houthem wordt een eenmalig bedrag opgenomen van € 20.000. Het enige dat in de programmabegroting wordt aangegeven is dat de ruiterclub en de schutterij hiervan gebruik zullen gaan maken. U zult toch wel begrijpen dat wij gaarne nadere informatie hadden gehad over de situering van deze voorziening en nader inzicht de bijbehorende exploitatie van het geheel.  

vraag:

·   
Kan deze toelichting ter vergadering nader worden aangegeven?

 

Hoofdfunctie 6 :

Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening.

IBGV is zeer tevreden met het gevoerde sociale- en reïntegratiebeleid tot nu toe. Er is op een goede manier, innovatief ingespeeld op de nieuwe WWB wetgeving en haar gevolgen, waarbij we ons sociale gezicht overeind hebben kunnen houden.
In de nu voorliggende productbegroting wordt het beleid van de afgelopen jaren voortvarend voortgezet.
In het collegeprogramma daarentegen wordt als speerpunt van het sociale beleid voor de komende jaren de armoedebestrijding in de breedste zin van het woord opgevoerd.
Helaas voor de minima maar drie relevante onderdelen. Enerzijds de verhoging van de inkomensgrens bij het Breekfonds van 105 naar 110%, de beleidsmatige aanhaking op het regionale project “Armoedebeleid” en het binnen de bestuursperiode 2x uitgeven van een informatiekrant. Voor de overige onderdelen wordt het bestaande beleid wederom voortgezet. Ook al geeft u middels een uitgebreide beschrijving van al lopende geïmplementeerde zaken het beeld dat er veel verandering op touw staat.
Los van het gegeven dat wij als IBGV fractie de verhoging van de inkomensgrens van 105 naar 110% arbitrair vinden, kunnen wij met deze verhoging leven. Temeer als men de effecten m.b.t. de armoedeval in ogenschouw neemt zal deze verhoging nagenoeg geen negatieve effecten resulteren.
Uit de producten begroting kunnen wij opmaken dat u voor de komende planjaren het Breekfondsbudget wilt verhogen van € 9.000 naar structureel € 20.000.  In de wetenschap dat het cliëntenbestand WWB, IOAW en IOAZ om en nabij de 290 personen ligt, blijkt uit uw minimale verhoging dat dit een tot forse verhoging van het aantal aanvragen Breekfonds zal leiden.  

vraag:

·    Kunt u ons concreet aangeven hoeveel aanvragen Breekfonds voor de komende planperiode is geraamd en wat de gemiddelde hoogte van tegemoetkoming zal worden?

·    Welk effect heeft de door u genoemde verhoging voor de zelfstandige 65 plusser met een pensioen < 10% van de AOW uitkering en de 65 plusser welke zijn oude dag geniet in een bejaardenhuis of andere voorziening?  

Een verdere uitwerking van een regionaal armoedebeleid wordt door ons gesteund. Gezien de geraamde middelen aan bijzondere bijstand in relatie met verhoging van de inkomensgrens bij het Breekfonds maken wij ons wel zorgen voor de dekking van het armoedebeleid in de toekomst. Wellicht is hierbij een koppeling noodzakelijk met de WMO waarbij als onderdeel van de prestatievelden het een doel is om mensen uit een isolement te houden.  

Schuldhulpverlening.

IBGV is voorts een grote voorstander om de schuldhulpverlening nadrukkelijker in het Valkenburgse te situeren. Concreet betekent dit dat de voor de “WSNP cliënten” een spreekuur in Valkenburg dient te worden gecreëerd. Waarbij het niet sec. voor reguliere bijstandscliënten gaat, maar om schuldhulpverlening voor iedereen.

Ook de preventieve schuldhulpverlening is zeer wenselijk en kan veel mensen behoeden voor schulden.  

vraag:

·    Graag horen wij van de wethouder of hij de mogelijkheden hiertoe wil onderzoeken en eventueel t.z.t. concreet wil maken?  

Sociale werkvoorziening.

Door de landelijke overheid wordt momenteel hard getrokken aan een nieuwe bijgestelde Wet sociale werkvoorziening (nWsw) waarbij men de vergoeding van de deelnemers
binnen de Wsw (o.a. Licom en MTB) wil gaan subsidiëren naar arbeidsongeschiktheid en waarbij de restcapaciteit deels uit een andere financieringsbron gevonden moet worden. Ook al zijn tussentijds een aantal aanpassingen ten opzichte van het concept voorstel doorgevoerd, feit blijft, dat de nieuwe Wsw wordt ingevoerd per 1 januari 2008.
Dit zal een behoorlijke impact krijgen op de uiteindelijke subsidieverstrekking per deelnemer.

In de nu voorliggende begroting wordt geen vermelding gedaan van eventuele financiële risico’s voor de gemeente vanaf 2008. Zelfs in de risicoparagraaf wordt hier geen melding van gemaakt.  

vraag:

·    Mogen wij hieruit concluderen dat de financiële risico’s voor onze gemeente van beperkte aard zijn?  

Vergrijzing / senioreneconomie.

Voorzitter als de onder de kerngegevens trend aangaande de daling van het inwonertal deze periode doortrekken, zal de gemeente Valkenburg aan de Geul medio 2008 de grens van de 17.000 inwoners in negatieve zin overschrijden. Een signaal dat toch bij menig bestuurder een belletje moet doen rinkelen.

Zoals al door IBGV is opgemerkt tijdens de bespreking Strategische Visie 2030 missen wij in het beleid het voldoende vooraf inspelen op de gevolgen van de vergrijzing waaraan ook Valkenburg aan de Geul niet ontkomt. Weliswaar is vergroening, het aantrekken van jonge gezinnen, een prijzenswaardig en noodzakelijk streven echter spelen de vergrijzing en de gevolgen daarvan zich op meerdere terreinen af en daar moeten wij tijdig en integraal op inspelen.

“Er zijn senioren die met 70 jaar al zorg nodig hebben en er zijn senioren die met 70 jaar nog best wel een bijbaantje zouden willen hebben. Kortom: Dé Senior bestaat niet.” Deze conclusie wordt getrokken in de nota: “De zilveren eeuw” van de provincie Limburg en IBGV sluit zich daarbij aan. Deze nota gaat over het verzilveren van de kansen die de vergrijzing voor Limburg, en dus ook Valkenburg aan de Geul, biedt.
Zoals we enerzijds rekening houden met het investeren in een aantrekkelijk woon-, leef, opleiding-, en werkklimaat voor jonge gezinnen zullen we anderzijds hetzelfde moeten investeren in de toekomstige verdubbeling van senioren. IBGV ziet allerlei kansen om op positieve wijze in te spelen op de vergrijzing van onze gemeente op velerlei beleidsterreinen.
Wij denken daarbij dat behoeften, koopgedrag en bekwaamheden van een grote groep vitale senioren een grote rol gaan spelen in Valkenburg. Daar zal dan beleid op ontwikkeld moeten worden, naast het beleid voor de “jonge gezinnen”.
Senioren hebben vaak een andere manier van recreëren en sportbedrijven waarbij zij ook een ander koopgedrag ontwikkelen naar mate de leeftijd vordert.
Ondernemers en culturele instellingen in onze gemeente kunnen hierop in spelen door bij deze onderdelen rekening te houden met smaak, het hebben van meer tijd en het willen benutten van mogelijkheden naast eventuele lichamelijke beperkingen. Valkenburg kan bedrijven aantrekken gericht op nieuwe producten en diensten voor de seniorenmarkt. Een grote groep toekomstige senioren is goed opgeleid, mondig en koopkrachtig. Zij beschikken vaak over veel kennis en ervaring die nog op allerlei terreinen ingezet kunnen worden zoals bij techniek, zorg en overheid. Op dit moment beginnen meer dan ooit tevoren senioren na hun vervroegd pensioen nog een studie. Jongere of toekomstige senioren zouden gestimuleerd en geholpen moeten worden wanneer zij een eigen onderneming willen opstarten.  

Kortom senioren economie betekent inspelen op de senior als consument maar ook op de senior als ondernemer, investeerder, werknemer, kennisoverdrager en adviseur.  

De fractie IBGV stelt dan ook voor om in 2007 een onderzoek te doen ter voorbereiding op een voorstel m.b.t. de integrale inpassing van de senioren economie binnen het huidige economische beleid en ter aanvulling op het seniorenbeleid van Valkenburg aan de Geul en zullen hierover een motie indienen.  

Hoofdfunctie 7 :                 Volksgezondheid en Milieu.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Bij de invoering van de WMO wordt getracht de mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten leven, zonder dat mensen verstoken blijven van de benodigde zorg.
Veel rond de invoering van de WMO en de bijbehorende fasering is nog niet geheel duidelijk, maar Valkenburg aan de Geul is goed op weg nu al een duidelijk beeld te hebben over de inrichting van een loket voor maatschappelijk zorg / ondersteuning. Daarnaast worden de afdelingen Welzijn en Sociale Zaken per 1 november samengevoegd om extra slagvaardig te kunnen optreden als gemeentelijke organisatie. Wij zijn blij met deze ontwikkeling, temeer daar er op dit moment bij meerdere gemeenten extra formatie toegevoegd moet worden als gevolg van eerder opgerichte samenwerkingsverbanden op gebied van sociale zaken. Besturen is inderdaad zoals nu weer blijkt vooruit zien!  

Binnenkort komen de nodige uitwerkingsbesluiten ter accordering aan de raad. Dan zal ook blijken hoe tevreden de betrokken instanties daadwerkelijk zullen zijn over de ingezette koers. Wij zullen op dat moment nader ingaan op de ontwikkelingen WMO. De vooruitzichten stemmen, ondanks de nodige kritiekpunten nu al gunstig.  

Huisartsenpost.

U geeft in de programmabegroting te kennen dat u in 2007 nogmaals wilt onderzoeken of een huisartsenpost binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul realiseerbaar kan zijn.
Op grond van eerdere verkenningen verwachten wij dat dit een “Don Quichotte” verhaal zal worden, waarvan de afloop op voorhand bekend zal zijn. Wat de IBGV fractie u wel wil meegegeven is dat onverhoopt zou blijken dat er een doorbraak in de realisatie van een dergelijke post zou komen, deze gesitueerd dient te worden op een goed bereikbare centrale plaats binnen onze gemeente. Want het zou toch van de “gekke zijn” als inwoners van bijvoorbeeld Berg en Terblijt in plaats van Maastricht naar een locatie op de Emmaberg of Schin op Geul zouden worden toegeleid.  

Momenteel moeten de inwoners van onze gemeente gebruik maken van de huisartsenposten in het Atrium te Heerlen en het AZM te Maastricht. Het grootste obstakel hierbij was de bereikbaarheid door vooral senioren welke afhankelijk van openbaar vervoer of taxi deze post moesten bereiken.
Op 1 december aanstaande wordt de nieuwe vorm van openbaar vervoer door Veolia opgestart. Het collectief vraagafhankelijke vervoer wordt hierbij in de vorm van ‘huisdeur tot huisdeur vervoer’ aangehaakt.  

vraag:

·    Zijn er door uw college mogelijkheden onderzocht dan wel gecreëerd om voor gebruikers van de huisartsenposten in de nachtelijke uren vervoer middels een vorm van kleinbusvervoer mogelijk te maken?  

Hoofdfunctie 8 :                 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.

Van de gemeente wordt verwacht dat in het belang van de volkshuisvesting een actief en stimulerend beleid wordt gevoerd dat erop gericht is om binnen de gemeente een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat te houden en dit zonodig te verbeteren.
Het woningbouwprogramma dient qua differentiatie te passen binnen het behoefte patroon van alle bevolkingsgroepen. Teneinde een goed volkshuisvestingsbeleid te kunnen voeren is het wenselijk - zo niet noodzakelijk - dat het gemeentebestuur beschikt over voldoende mogelijkheden wat betreft bouwlocaties en bouwcontingenten.
Zoals U bekend is, zijn de mogelijkheden in het kader van de '5e Nota Ruimtelijke Ordening Extra' voor de landelijke gebieden danig beperkt. De versterking van de stedelijke gebieden prevaleert en voor landelijke gebieden wordt een restrictief beleid toegepast.
Verheugd waren wij dan ook toen we bij eerdere beschouwingen vernamen dat 'Valkenburg vasthoudt aan de uitbreiding dorpen' en waarin uw college erkende dat de natuur niet altijd ontzien kan worden en soms dient te wijken voor hogere belangen.
Het aantal direct uitvoerbare bestemmingsplannen loopt verder terug. Loopt steeds verder terug in die geest, dat wij steeds minder mogelijkheden gaan krijgen voor het onmiddellijk uitvoeren van bouwplannen, zowel in de privé-sfeer alsook in de sfeer van de sociale woningbouw of de grondgebonden woningen.
De recent vastgestelde bestemmingsplannen bieden in het kader van de woningbehoefte voor de naaste toekomst niet veel perspectief. Zeker niet als men daarbij de proceduretermijnen in acht gaat nemen.
Daarbij komt dan nog eens de constatering dat inbreidingsplannen in bestaande kernen eveneens in zeer geringe mate aanwezig zijn.  

Recent hebben wij van u mogen vernemen dat voorjaar 2007 ook in de kern Schin op Geul en op de voormalige woonwagenlokatie Hekerbeek eindelijk gebouwd gaat worden.
De leefbaarheid van de kleine kernen van onze gemeenten sluit naadloos aan bij de problematiek van het meestal ontbreken van voldoende passende woningen. De combinatie van wonen en zorg zal naar de toekomst alleen maar groter worden. Wij missen hier het hoognodige beleid vanuit de gemeente.
Het voormalige klooster Boslust kan voor de de problematiek van de kern Valkenburg/Broekhem hier een goede invulling aangeven. Voor de kleine kernen hebben we de problematiek hier niet mee opgelost. Wij verwachten vanuit de gemeente hier een actievere rol in. In bijna elke kern zijn er wel diverse locaties aan te geven waar dergelijke projecten opgestart kunnen worden. Probleem is echter vaak dat deze in particuliere eigendom zijn.  

Het woningbouwprogramma dient qua differentiatie te passen binnen het behoeftepatroon van alle bevolkingsgroepen. Vooral in de kleine kernen is dit van essentieel belang voor het behoud van de leefbaarheid en behoud van voorzieningen. We kunnen wel geld steken in allerlei extra mogelijkheden en functies voor de diverse gemeenschapshuizen, maar deze zullen uiteindelijk voor niets zijn als we niet zorgen voor voldoende gebruikers/ inwoners.   

Vraag:

·    Welke concrete acties gaat u ondernemen om het woningbouwprogramma in de kernen beter te laten aansluiten op de bestaande behoeften?


Wat betreft sociale woningbouw mis ik in de programmabegroting iedere vorm van aandacht. Feit is dat momenteel de goedkopere huurwoningen door de woningbouw-corporaties worden verkocht, waardoor er een tekort dreigt te ontstaan voor woonruimte voor mensen met een kleine beurs.

Vraag:

·    Welke concrete acties gaat u ondernemen om het sociale woningbouw programma beter te laten aansluiten aan de bestaande behoeften?

Ook voor het de afgelopen periode veelbesproken onderwerp “starterswoningen” mis ik in de voorliggende programmabegroting iedere vorm van aandacht.
Feit is wel, dat wil men hier enige mogelijkheden creëren, er een substantiële bijdrage vanuit de gemeente en andere overheden noodzakelijk zal zijn.

Vraag:

·    Waarom zijn in het meerjarenperspectief geen middelen voorzien voor een eventuele bijdrage in de onrendabele top van toekomstig te realiseren starterswoningen?

Woonwagenzaken.

Op 1 april 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken. Het gevolg hiervan is dat voor de woonwagenbewoners geen aparte wettelijke regeling meer bestaat. Voor deze bewoners gelden dan ook dezelfde huisvestingsregels als voor de overige bewoners van onze gemeente. Met de intrekking van de Woonwagenwet verviel ook het Provinciaal Woonwagenplan en zal de behoefte aan nieuwe standplaatsen plaatselijk ingevuld moeten worden en niet meer via een berekening volgens het door de provincie opgestelde woonwagenplan. Toch lezen wij in uw stukken dat op grond van de provinciale taakstelling nog enkele standplaatsen dienen te worden gerealiseerd?  

In dit kader is het logisch dat de toewijzing van woonvoorzieningen voor deze bewoners ook wordt overgenomen door de binnen de gemeente opererende woningstichtingen alwaar het pakket “sociale woningbouw” is ondergebracht.  

vraag :

·    Bent u bereid om met de binnen onze gemeente opererende woningcorporaties Wonen Zuid en Berg en Terblijt overleg aan te gaan betreffende inschrijving en toewijzing van toekomstig vrijkomende woonwagenlocaties?

De financiële paragraaf.

Financiële aspecten.

Zoals wij in ons betoog al stelden is de fractie IBGV bijzonder ingenomen met de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire en de nagekomen meevallers.
Na vele jaren van landelijke bezuinigingen en het dientengevolge forse bezuinigingen op lokaal niveau om de voorzieningen enigszins op peil te houden, gloort er nu weer enig herstel. Tevens hebben we, in voor hen toch al moeilijke tijden (denk maar aan de loonstop die we hebben gekend) onze eigen inwoners verder belast. Al met al zijn het moeilijke tijden geweest.  

vraag:

·    Bent u bereid toekomstige financiële meevallers geheel te gunste te laten komen voor de burger, middels voor onze inwoners direct zichtbaar en meetbare gemeentebrede resultaten in het publieke domein?  

Extra aandacht vragen wij voor een transparant financieel beleid. Te vaak worden wij als raad geconfronteerd met te laat aangeleverde stukken, ad hoc beslissingen, of niet complete informatie. De begroting 2007 is hiervoor een goed voorbeeld.
In de duale verhouding kan de raad haar rol alleen goed invullen wanneer zij informatie van voldoende kwaliteit en tijdig aangeleverd krijgt.
Met betrekking tot de nu voorliggende begroting constateren wij dat een tijdsbestek van enkele weken inclusief de periode van herfstvakantie, extra vergaderingen Strategische visie, brede school etc. onvoldoende is.
In financiële zin hebben wij de volgende vragen aan uw college:  

vraag:

·    Bent u bereid de raad periodiek en tijdig inzicht te geven in de stand en verloop van de reserves en voorzieningen. In het bijzonder m.b.t. de algemene reserve?

·    Bent u bereid de raad maximaal te betrekken bij de opschoningactie reserves en voorzieningen?

·    Bent u bereid dat de raad dat (mee-) beslist over de besteding van vrijgevallen kapitaallasten?  

Inkooporganisatie.

Op verzoek van de vorige raad werd het traject van verdere professionalisering van het inkoopproces en inkooporganisatie in gang gezet. Los van het feit dat wij van mening zijn dat dit proces de nodige ambtelijke energie gekost heeft vinden wij het bestuurlijke besluitvormingstraject toch traag verlopen. In de programmabegroting geeft u aan dat op

1 november 2006 helderheid zal ontstaan welke gemeente aan de inkoopcombinatie zullen meewerken.  

vraag:

·    Bent u nog steeds de mening toegedaan dat dit het juiste pad is, teneinde efficiëntie voordelen voor de eigen organisatie te behalen?

·    Hoe hoog zijn de voorbereidings- en onderzoekskosten totaal en uitgesplitst voor onze gemeente tot aan de feitelijke implementatie van een regionale inkooporganisatie?

·    Kunt u ons aangeven hoe de stand van zaken op dit moment is?

·    Welke efficiëntievoordelen denkt u op termijn hiermee jaarlijks te kunnen genereren en in welke orde en grote van formatieve en financiële voordelen gaat het dan?

Tot Slot:  

Als fractie Inwoners Belang Groot Valkenburg willen wij middels voorgaande reactie in 1e termijn reageren op de nu voorliggende product- en programmabegroting 2007-2010.
Wij hopen met onze vragen, aan- en opmerkingen een bijdrage te mogen leveren in het belang van onze gemeenschap Valkenburg aan de Geul.
Voorzitter, aan het slot van onze bijdrage wil ik namens de IBGV-fractie alle bodes, ambtenaren en alle andere medewerkers in dit huis bedanken voor de inzet en de steun die zij ook het afgelopen jaar weer aan ons hebben geleverd, waardoor het mogelijk werd ons werk te verrichten. Bedankt!  

In afwachting van uw reactie op onze vragen en zienswijzen, verblijven wij met vriendelijke groet.  

Raadsfractie Inwoners Belang Groot Valkenburg,  

 

W.H. Weerts,
fractievoorzitter.
 

 

M.A.P. Bisschops,
raadslid.