Historie Inwonersbelang Groot Valkenburg (ibgv)

Voor de gemeentelijke herindeling van 1981, waarbij de gemeenten Valkenburg-Houthem en Berg en Terblijt werden samengevoegd, bestond de lokale gemeentelijke politiek in hoofdzaak uit 
een grote diversiteit aan persoonslijsten. 
Vanaf 1981 is in de gemeente Valkenburg aan de Geul de Groepering Simons werkzaam geweest 
binnen het plaatselijk politieke gebeuren. Deze groepering was ontstaan door het samengaan van 
de toenmalige lokale lijsten Coumans, Schoonbrood en Schurgers.
De Lijst Stassen komt voor het eerste maal voor op de verkiezingsrol van 1966. 
Een lokale lijst waarvan het zwaartepunt met name gevestigd is in de kern Schin op Geul en directe omgeving. Gedurende de volgende raadsperioden ziet men dat de Lijst Stassen zich meer en meer profileert binnen het gehele grondgebied van de toenmalige gemeente Valkenburg-Houthem er sprake is 
van een gestage stemmenwinst. 

De ledenvergaderingen van de Groepering Simons (1987) als ook de Lijst Stassen (1989) besluiten, 
onafhankelijk van elkaar, om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun politieke groeperingen 
structureel de verenigingsopzet te geven.De statuten werden vastgesteld en notarieel vastgelegd. 
Inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel Maastricht volgde en bij de gemeenteraad-verkiezingen van 1990 werd door twee nieuwe politieke partijen deelgenomen, 
te weten: 

Partij Groot Valkenburg (2 zetels, Ren Simons en Br Coumans (later Jan Defaux));
Inwonersbelang
/lijst Stassen (3 zetels, Alex Stassen, Jo Rmling en Mathieu Voncken (later Wim Weerts). 

In het voorjaar van 1993 krijgen de besturen van beide politieke verenigingen van de ledenvergadering de opdracht om nader overleg te voeren over een eventuele samenwerking 
in de aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen 1994.

De opkomst bij het eerste overleg was overweldigend, waarbij niemand had gedacht 
dat er van beide zijden zoveel belangstelling zou zijn om de contacten tussen beide lokale 
partijen te versterken. Het gevolg van deze overleggen was dat beide besturen in oktober 1993 
besloten hun leden nader te informeren over een verregaande samenwerking tussen beide partijen, 
welke uiteindelijk resulteerde in een gezamenlijke ledenvergadering op 3 november 1993 
in het gemeentehuis te Valkenburg.

Dit werd tevens de oprichtingsvergadering van een nieuwe politieke partij, die de naam meekreeg:

 

InwonersBelang Groot Valkenburg (ibgv).
 

Op 11 november 1993 zijn de statuten voor de notaris verleden en werd de Vereniging 
ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Maastricht, 
onder nummer 402.05.467.
Bij de gemeenteraadverkiezingen van 1994 werd voor de eerste maal door de politieke partij deelgenomen 
en wist men 4 raadszetels te behalen.
Een eventuele restzetel werd jammerlijk gemist op slechts 17 stemmen.
Door toepassing van een systeem van voorkeurstemmen werden aansluitend de volgende personen benoemd tot lid van de gemeenteraad: Alex Stassen, Jan Defaux, Wim Weerts en Jo
Rmling.
De nestor van het eerste uur en medeoprichter van ibgv, Rene Simons, kwam geheel tegen de verwachtingen in, slechts luttele stemmen tekort voor een nieuwe zittingsperiode in de Valkenburgse gemeenteraad.

Bij de verkiezingsronden in 1998 en 2002 realiseerde de lijst Inwoners Belang Groot Valkenburg (ibgv) een verkiezingsresultaat van respectievelijk 1952 en 2071 stemmen, hetgeen overeenkomt met een percentage van bijna 20% van alle uitgebrachte stemmen.

Bij de laatste verkiezingen werd er ondanks een zeer brede kandidatenlijst de slechtste verkiezingsuitslag ooit behaald. InwonersBelang Groot Valkenburg behaalde 1294 stemmen (ca 13%) waardoor slechts
2 zetels in de Valkenburgse gemeenteraad kunnen worden ingevuld. Ibgv wordt momenteel in de raad vertegenwoordigd door de raadsledenWim Weerts (voormalig wethouder) en Piet Bisschops.
De vertegenwoordiging binnen het college van burgemeester en wethouders welke sedert 1988 door de
ibgv-fractie onafgebroken werd ingevuld, is bij het aantreden van deze nieuwe raadsperiode komen te vervallen. 

(zie verder het onderdeel AKTUEEL)